Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej wraz z egzaminem

Termin

15-04-2019, 16-04-2019, 17-04-2019

Termin

15-17.04.2019

Czas trwania

24  godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe) godz. 9.00-16.00 

Forma zajęć

wykład połączony z dyskusją oraz warsztatami dla uczestników

Liczba uczestników

20 osób

Koszt

1200.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

 • osoby skierowane do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • inni członkowie korpusu służby cywilnej, którzy powinni uzupełnić swą wiedzę praktyczną i teoretyczną

Cele

Nabycie przez uczestników kompletnej, ustrukturyzowanej i możliwej do praktycznego wykorzystania wiedzy z wszystkich ważnych aspektów administracji publicznej. Szkolenie powinno umożliwić uczestnikom pracę w służbie publicznej jako osobom w pełni gotowym do wykonywania obowiązków urzędniczych.

Efekty szkolenia

 • osoba przeszkolona będzie posiadać pełną wiedzę o swoich prawach i obowiązkach w służbie cywilnej
 • osoba przeszkolona będzie znała wspólne procedury i wytyczne w pracy w służbie cywilnej
 • osoba przeszkolona będzie dysponowała wiedzą na temat wymagań i standardów etycznych w służbie cywilnej

Program

 • Konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. System źródeł prawa
  • zasady konstytucyjne z punktu widzenia służby cywilnej
  • Administracja rządowa wobec praw człowieka i obywatela oraz społeczeństwa obywatelskiego
 • Delimitacja pojęć – administracja publiczna, administracja rządowa
  i samorządowa, administracja państwowa, służba cywilna
  • Akty prawne regulujące działalność służby cywilnej
  • Korpus urzędniczy – kształt i funkcje
  • Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej
  • Trzy pragmatyki służbowe w urzędach administracji rządowej
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w praktyce (prawo pracy w służbie cywilnej, dodatki, nagrody, oceny, wartościowanie, szkolenia, IPRZ)
  • Upoważnienia i pełnomocnictwa
  • Odpowiedzialność i postępowanie dyscyplinarne
  • Podstawy i zasady postępowania administracyjnego
  • Skarbu Państwa i Prokuratoria Generalna
  • Ochrona funkcjonariusza publicznego
 • Urzędnik w świecie finansów publicznych (typologia jednostek sektora finansów publicznych, dotacje, środki unijne, dysponenci finansów publicznych, procedury budżetowe)
 • Etyka w służbie cywilnej i przeciwdziałanie korupcji
 • Procedury i metody pracy stosowane w administracji
 • Zasady dostępu do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne

 

Informacje dodatkowe

Dostęp do kursu e-learningowego „E-służba przygotowawcza”