Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Służba przygotowawcza do służby cywilnej

Termin

21-04-2022, 22-04-2022

Termin

21-22.04.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych, 2 dni szkoleniowe (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład połączony z dyskusją oraz warsztatami dla uczestników

Liczba uczestników

30

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

 • Osoby skierowane do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • Inni członkowie korpusu służby cywilnej, którzy powinni uzupełnić swą wiedzę praktyczną i teoretyczną

Cele

Nabycie przez uczestników kompletnej, ustrukturyzowanej wiedzy z wszystkich ważnych aspektów administracji publicznej. Szkolenie powinno umożliwić uczestnikom pracę w służbie publicznej jako osobom w pełni gotowym do wykonywania obowiązków urzędniczych. Nacisk położono na umiejętności praktyczne.

Efekty szkolenia

 • Osoba przeszkolona będzie posiadać pełną wiedzę o swoich prawach i obowiązkach w służbie cywilnej.
 • Osoba przeszkolona będzie znała wspólne procedury i wytyczne w pracy w służbie cywilnej.
 • Osoba przeszkolona będzie potrafiła zorganizować swoje stanowisko pracy

Program

 • Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Procedury w administracji
 • System służby cywilnej
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Audyt i kontrola w administracji
 • Etyka służby cywilnej i  przeciwdziałanie korupcji
 • Polityka antydyskryminacyjna