Tytuł szkolenia

Rozpoznawanie autentyczności dokumentów tożsamości dla funkcjonariuszy publicznych z godnie z Ustawą o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018r.

Termin

08-04-2022

Termin

8.04.2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00) 

Forma zajęć

Szkolenie online. Wykład oraz immersyjne ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacji treści oraz videorealistycznych scenariuszy szkoleniowych

Liczba uczestników

16

Koszt

500.00 PLN

Adresat

Funkcjonariusze publiczni

 • poseł, senator, radny,
 • poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
 • pracownik administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
 • osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego,
 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
 • funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
 • osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie,
 • pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, iż za funkcjonariusza publicznego nie może zostać uznana osoba niewymieniona w cytowanym przepisie.

 

Cele

 • W trakcie zajęć zostanie omówiona Ustawa o dokumentach publicznych z dnia 13 lipca 2019r. z uwzględnieniem obowiązków jakie wynikają z ustawy wobec emitentów, funkcjonariuszy publicznych i innych osób weryfikujących dokumenty tożsamości.
 • szkolenie obejmuje zagadnienia związane z zabezpieczaniem dokumentów przed fałszerstwem. Kształceniem umiejętności weryfikacji zabezpieczeń autentycznych w podstawowych dokumentach tożsamości polskich i obcokrajowców.
 • szkolenie uwzględnia rozpoznawanie fałszerstw różnorodnych dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, dokumenty pobytowe dla obcokrajowców), dokumentów samochodowych, dokumentów będących w obrocie publicznym (znaki akcyzy, świadectwa kwalifikacji, listy przewozowe, itp.)
 • w trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka fałszerstw i wyłudzeń w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem różnorodności działań przestępczych,
 • celem szkolenia jest również nowoczesny sposób interpretacji niektórych obiegowych pojęć związanych z procesem akceptacji i weryfikacji dokumentów przedkładanych w różnorodnych instytucjach, wskazywane są możliwości przeciwdziałania tego typu przestępczości. 

Efekty szkolenia

 • wykształcenie umiejętności weryfikacji dokumentów tożsamości polskich i obcokrajowców
 • umiejętność zidentyfikowania przerobienia bądź podrobienia dokumentu publicznego,
 • Podniesienie kompetencji merytorycznych funkcjonariuszy publicznych,

Program

Kompleksowy program kursu został opracowany przez praktyków na podstawie doświadczeń i przykładowych fałszerstw polskich dokumentów tożsamości i dokumentów obcokrajowców.

 POWODAMI POWSTANIA USTAWY O DOKUMENTACH PUBLICZNYCH były m.in.:

 • konieczność kompleksowego uregulowania kwestii związanych z dokumentami publicznymi wynikająca z realnej groźby kryminalnej fałszowania dokumentów wpływających na bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo obywateli,
 • czynniki wpływające na wzrost fałszowania dokumentów to:  rozproszona produkcja dokumentów, stosunkowo niski poziom zabezpieczeń, brak jednolitego projektu wielu oficjalnych dokumentów,
 • dynamiczny rozwój działalności grup przestępczych, wysokie dochody z tych praktyk, szybki rozwój technologii dostępnych dla ogółu użytkowników.

 

Pomimo, wzrostu zabezpieczenia technicznego dokumentów, poziom wiedzy wśród funkcjonariuszy publicznych – czyli tych których zadaniem jest weryfikacja dokumentów tożsamości w myśl ww. ustawy - jest bliski zeru.

Przepis dotyczące obowiązku weryfikacji dokumentów przez funkcjonariusza publicznego: „Art. 42. 1. Funkcjonariusz publiczny dokonujący, w zakresie swojej właściwości, czynności na podstawie okazywanych lub składanych dokumentów publicznych zapoznaje się z danymi i informacjami, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1–3.

2. Funkcjonariusz publiczny, o którym mowa w ust. 1, kontroluje autentyczność dokumentów publicznych w zakresie pierwszego stopnia weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1.

3. Funkcjonariusz publiczny, o którym mowa w ust. 1, weryfikuje autentyczność dokumentów publicznych również w zakresie drugiego stopnia weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2, jeżeli dysponuje przyrządami powiększającymi lub emitującymi promieniowanie UV.

 

W ramach kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi technikami zabezpieczania dokumentów publicznych z trzech poziomów. Następnie uczestnicy szkolenia korzystając z interaktywnych ćwiczeń będą mieli możliwość zapoznać się z przykładami przerobionych i podrobionych dokumentów tożsamości, a także będą uczyli się i utrwalali jak  w prawidłowy sposób identyfikować autentyczność dokumentów w jaki sposób można zdemaskować działania fałszerskie. W ramach zajęć zostaną przedstawione dobre praktyki w kontekście zagrożeń przeciwko bezpieczeństwu dokumentów.