Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu UE

Termin

15-04-2020, 16-04-2020

Termin

15-16.04.2020

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

warsztaty, ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

koordynatorzy, kierownicy projektów unijnych, specjaliści ds. funduszy unijnych w jednostkach, które zamierzają składać projekty do dofinansowania UE

Cele

Poznanie zasad przygotowywania skutecznych oraz bezpiecznych w realizacji wniosków o dofinasowanie.

Poznanie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie i sposobów na ich uniknięcie

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy jak przygotowywać wnioski o dofinansowanie zwiększenie szans beneficjentów na uzyskanie dofinansowania
 • poznanie nowych zasad konstrukcji wskaźników i budżetów projektów

Program

 • Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie:
  • cele, wskaźniki oraz sposób ich pomiaru – czyli zacznijmy od rzeczy najważniejszych
  • dobór zadań, narzędzi i instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu.
  • specyfika projektów EFS - opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji
  • specyfika projektów EFRR/FS – gra w punkty za kryteria konkursowe
  • potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
  • sposób zarządzania projektem
 • Dostępność i równość szans w projektach inwestycyjnych
 • Standard minimum, w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • Konstrukcja budżetu i efektywność kosztowa projektu.
 • Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 niezbędne przy tworzeniu budżetu projektu:
  • konkurencyjny wybór wykonawców
  • zakup środków trwałych, leasing czy amortyzacja
  • uproszczone formy rozliczania wydatków – stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe
  • wynagrodzenie personelu - istotne zmiany
 • Wkład własny pieniężny i niepieniężny – jak sprawić aby był najmniej dotkliwy
 • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie – jak ich uniknąć?
 • Pytania i dyskusja