Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu UE

Termin

30-03-2020, 31-03-2020

Termin

30-31.03.2020

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

warsztaty, ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

koordynatorzy, kierownicy projektów unijnych, specjaliści ds. funduszy unijnych w jednostkach, które zamierzają składać projekty do dofinansowania UE

Cele

Poznanie zasad przygotowywania skutecznych oraz bezpiecznych w realizacji wniosków o dofinasowanie.

Poznanie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie i sposobów na ich uniknięcie

Efekty szkolenia

  • zdobycie wiedzy jak przygotowywać wnioski o dofinansowanie zwiększenie szans beneficjentów na uzyskanie dofinansowania
  • poznanie nowych zasad konstrukcji wskaźników i budżetów projektów

Program

  • Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie:
    • cele, wskaźniki oraz sposób ich pomiaru – czyli zacznijmy od rzeczy najważniejszych
    • dobór zadań, narzędzi i instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu.
    • specyfika projektów EFS - opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji
    • specyfika projektów EFRR/FS – gra w punkty za kryteria konkursowe
    • potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
    • sposób zarządzania projektem
  • Dostępność i równość szans w projektach inwestycyjnych
  • Standard minimum, w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • Konstrukcja budżetu i efektywność kosztowa projektu.
  • Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 niezbędne przy tworzeniu budżetu projektu:
    • konkurencyjny wybór wykonawców
    • zakup środków trwałych, leasing czy amortyzacja
    • uproszczone formy rozliczania wydatków – stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe
    • wynagrodzenie personelu - istotne zmiany
  • Wkład własny pieniężny i niepieniężny – jak sprawić aby był najmniej dotkliwy
  • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie – jak ich uniknąć?
  • Pytania i dyskusja