Tytuł szkolenia

Postępowanie egzekucyjne w administracji – uprawnienia i obowiązki wierzycieli

Termin

06-04-2022

Termin

6.04.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

15

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Bytnar

Adresat

pracownicy jednostek dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej,  organów egzekucyjnych, pracownicy działów prawnych

Cele

zwiększenie skuteczności w trakcie prowadzenia egzekucji administracyjnej

Efekty szkolenia

Poznanie uregulowań i problemów prawnych związanych z egzekucją administracyjną. Nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej  samodzielne prowadzenie postępowania egzekucyjnego. 

Program

 

Zagadnienia ogólne.

Forma prawna dłużnika (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki, przedsiębiorcy).

- Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).

- Odpowiedzialność spadkobierców (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykaz i spis inwentarza).

- Odpowiedzialność małżonka dłużnika , podział majątku wspólnego).

-  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Postepowanie egzekucyjne

-  jak skutecznie wszcząć postępowanie?

- Jak przyśpieszyć takie postępowanie?

- Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?

- W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? 

- Jak poprawnie przeprowadzić egzekucję w przypadku upadłości konsumenckiej?

-  Jakie czynności należy podjąć w przypadku gdy dłużnik przepisał majątek?

- Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?

- Tryb zajęcia wynagrodzenia z umowy zlecenie.

- Kiedy można wymagać wyjawienia majątku dłużnika? Jakie są potrzebne dokumenty?

- Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?

Tytuły egzekucyjne

 Jakich elementów nie powinno zabraknąć w tytule wykonawczym?

- Co zrobić w sytuacji, po wystawieniu tytułu wykonawczego zobowiązany spłaci zadłużenie lub jego część?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?

- Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?

- Czy istnieje możliwość wystawienia tytułu wykonawczego na współmałżonka lub na współwłaściciela?

- Co zrobić w sytuacji zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny z powodu śmierci dłużnika?

- Czy można powtórzyć tytuł wykonawczy, żeby nie przedawniła się sprawa?

- Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?

- Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej?

- Czy kierując do organu egzekucyjnego wniosek o egzekucję nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy?

- Jak ustanowić hipotekę przymusową?

Postępowanie w przypadku śmierci dłużnika.

- Jak rozpocząć takie postępowanie?

- Czy spadkobierca ponosi odpowiedzialność za powstałe od zaległości podatkowych zamarłego odsetki?

- Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę?

- Jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika?

- W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?

- Co zrobić z długiem jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę, pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?

Zbieg egzekucji

– jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne?

- Co zrobić gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie?

- Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji?

- Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem?

- W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej?

Upadłość i restrukturyzacja spółek

- Jak ściągnąć długi, gdy spółka ogłasza upadłość?

- Co się dzieje z postępowaniem egzekucyjnym w przypadku ogłoszenia upadłości ?

- Czy i kiedy należy zgłosić wierzytelność syndykowi ?

- Czy można składać zażalenie na listę wierzytelności i plan podziału?

 - Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

Egzekucja w spółce

– jak poprawnie przeprowadzić egzekucję osób prawnych?

- Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce?

- Rozszerzenie egzekucji na współwłaścicieli lub współmałżonków – w jakich sytuacjach?

- Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

- Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki?

Zabezpieczenie wierzytelności

- Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach?

- Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych.

- Co jest podstawą hipoteki przymusowej – decyzja czy tytuł wykonawczy?

- Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?

- Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?

- Co może być przedmiotem zastawu skarbowego?

- Gwarancje bankowe –

- Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności?

Przedawnienia

- Kiedy przedawniają się długi?

- Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

- Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?

- W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia?

- Czy trzeba informować jakie były działania przed przedawnieniem?

- Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?