Tytuł szkolenia

Petycje, skargi i wnioski w administracji publicznej

Termin

31-03-2020, 01-04-2020

Termin

31.03-01.04.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski oraz petycje
 
 • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych chcący uzupełnić swoją wiedzę na temat skarg i wniosków oraz petycji

Cele

 • przedstawienie regulacji ustawy o petycjach i zasad ich stosowania
 
 • omówienie praktycznych aspektów realizacji przepisów o skargach

i wnioskach i petycjach (kryteria rozróżnienia)

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności udzielania prawidłowych odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski
 
 • pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań

w zakresie petycji, skarg oraz wniosków 

Program

 • Pojęcie petycji, skargi  i wniosku
 • Relacja pomiędzy petycją, skargą oraz wnioskiem
 • Właściwość organów w sprawach petycji, skarg oraz wniosków
 • Postępowanie w sprawie petycji i skargi a postępowanie administracyjne
 • Formy wnoszenia petycji, skargi i wniosku
 • Przebieg postępowania w sprawie petycji, skarg i wniosków
 • Terminy rozpatrywania petycji, skarg i wniosku
 • Sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu petycji, skargi i wniosku
 • Sposoby rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 
 • Organizacja przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków oraz nadzór i kontrola nad prawidłowością działania organów w tym zakresie