Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznych, oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – wzory pism

Termin

08-04-2021

Termin

14-15.04.2021

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium z licznymi przykładami praktycznymi

Liczba uczestników

25

Koszt

600.00 PLN

Adresat

 • administratorzy informacji publicznej
 • osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej i wnioski o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 • rzecznicy prasowe w urzędach 

Cele

 • przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego
 • omówienie podstawowych zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • zaprezentowanie różnic między prawem do informacji i prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
 • poznanie wiodących  linii orzeczniczych sądów administracyjnych
 •  podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji 

Program

 • Czym jest prawo do informacji publicznej,  jak może być realizowane
 • Na czym polega odformalizowanie postępowania w trybie u.d.i.p.
 • Co stanowi a co nie informację publiczną - wybrane linie orzecznicze
 • Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (5 zasad)
 • Jakie cele przyświecają dostępowi a jakie ponownemu wykorzystywaniu
 • Informacja publiczna  a informacja sektora publicznego
 • Różnice trybów postępowania
 • Omówienie orzecznictwa sądowego w zakresie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Zasady odmowy udostępniania informacji publicznych