Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zasady techniki legislacyjnej w zakresie tworzenia, przekształcania i znoszenia (likwidowania) organów i instytucji

Termin

26-05-2021, 27-05-2021, 28-05-2021

Termin

26-28.05.2021

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (trzy dni szkoleniowe po 4 godziny), godz. 9.00-12.30

Forma zajęć

konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania legislacyjne do pracy samodzielnej lub w podgrupach)

Liczba uczestników

10

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

  • legislatorzy
  • inni pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i  innych aktów normatywnych 

Cele

podniesienie jakości prawodawstwa w zakresie przepisów tworzących, przekształcających i znoszących (likwidujących) organy i instytucje poprzez ujednolicenia standardów techniki legislacyjnej w tym zakresie 

Efekty szkolenia

  • wiedza o zakresie stosowania i zasadach formułowania przepisów tworzących, przekształcających i znoszących (likwidujących) organy i instytucje
  • wyeliminowanie typowych błędów w zakresie  zasady techniki legislacyjnej w zakresie tworzenia, przekształcania i znoszenia (likwidowania) organów i instytucji

Program

  • Specyfika przepisów wyrażających czynności konwencjonalne
  • nowelizacja ZTP z 2015 r. w zakresie przepisów tworzących organy instytucje
  • Zakres stosowania i zasady formułowania przepisów tworzących organy i instytucje
  • Zakres stosowania i zasady formułowania przepisów znoszących (likwidujących) organy i instytucje
  • Przekształcenia formalne i funkcjonalne; zakres stosowania i zasady formułowania przepisów przekształcających organy i instytucje
  • Zakres przepisów przejściowych i dostosowujących związanych z przekształceniami ustrojowymi i instytucjonalnymi