Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zamykanie projektów unijnych w czasach COVID-19

Termin

15-06-2021

Termin

15.06.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych: 1.Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę 2.Analiza przypadków 3.Dyskusja moderowana przez trenerkę

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • Pracownicy beneficjentów zaangażowani w realizację projektów unijnych krajowych i regionalnych
 • Opiekunowie projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących 

Cele

Przygotowanie do zamknięcia projektu, oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji i sposobów na ich uniknięcie, poznanie możliwości, jakie daje specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. i ustawa z 31 marca 2020 w zakresie końcowego rozliczenia projektu oraz przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014

Efekty szkolenia

 • poznanie główne zobowiązań w kontekście zamykania projektu
 • oszacowanie potencjalnych sankcji
 • zdiagnozowanie słabych punktów projektu i uzupełnienie braków

Program

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  • Przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania
  • Przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu
  • Wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności
  • Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie
 2. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji
 3. Czyszczenie projektu i budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu
  • Mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia
  • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie
  • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r.  w zakresie zamykania projektów
  • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                             z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne
  • Odbiór produktów i rezultatów
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu
 5. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014
  • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014
  • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014
  • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek
 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką