Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych - jak przygotować i przeprowadzić procedurę trybu podstawowego

Termin

11-05-2021, 12-05-2021

Termin

11-12.05.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (12  godzin dydaktycznych), godz. 10.00-15.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, uzupełniony szeregiem ćwiczeń i praktycznych zajęć

Liczba uczestników

25

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

• Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

• Pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej;

• Członkowie komisji przetargowych.

 

Cele

Omówienie nowych przepisów dotyczących zasad udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych z uwzględnieniem możliwego wykorzystania dotychczasowego doświadczenia, orzecznictwa czy dorobku piśmiennictwa w zakresie zamówień publicznych. Dyskusyjny i praktyczny charakter szkolenia to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie zamówień publicznych.

Efekty szkolenia

• Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nowych przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych;

• Usystematyzowanie wiedzy nt. nowych zamówień publicznych;

Program

1) Fundamentalne zasady oraz nowe pojęcia dot. udzielania zamówień publicznych.

2) Planowanie zamówień publicznych:

- plan postępowań;

- wstępne konsultacje rynkowe.

3) Szacowanie wartości zamówienia:

- zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia,

- nowe zasady definiowania tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,

- jednorodne usługi oraz podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia,

- tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,

- dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części w nowej ustawie Pzp,

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).

4) Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych:

- środki elektronicznej komunikacji,

- formy i formaty dokumentów,

- archiwizacja dokumentów.

5) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:

- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,

- nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania,

- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,

- podmiotowe środki dowodowe,

- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.

6) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:

- opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,

- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,

- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,

- przedmiotowe środki dowodowe.

7) Specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań – zasady przygotowania oraz udostępniania.

8) Zasady stosowania trybu podstawowego:

- zakres negocjacji w poszczególnych wariantach,

- zasada równego traktowania oraz poufności w negocjacjach,

- oferta dodatkowa a oferta ostateczna w trybie podstawowym,

- terminy w trybie podstawowym.

9) Nowe zasady udzielania zamówień w zakresie usług społecznych,

10) Tryb zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia:

- przesłanki stosowania,

- ścieżki postępowania.

11) Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

12) Badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:

- składanie i otwieranie ofert w dobie elektronizacji,

- terminy związania ofertą,

- zasady składania i zwrotu wadium,

- wykluczenie wykonawcy oraz przesłanki odrzucenia ofert,

- klasyfikacja ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej,

- unieważnienie postępowania,

- obowiązki informacyjne w związku z zakończeniem postępowania.

13) Umowy w zamówieniach publicznych:

- obligatoryjne zapisy w umowie,

- klauzule abuzywne,

- zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne,

- raport z wykonania zamówienia.

14) Środki ochrony prawnej.