Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł w ujęciu prawnym i organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad tworzenia oraz aktualizacji wewnętrznych procedur zamówień publicznych

Termin

13-04-2021

Termin

13.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, uzupełniony szeregiem ćwiczeń i praktycznych zajęć

Liczba uczestników

25

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych rozwiązań w zakresie udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie i stosowanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur wewnętrznych.

Efekty szkolenia

- Wiedza nt. zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp w świetle nowej ustawy;

- Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych;

- Poszerzenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp;

- Nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych

Program

1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:

- prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,

- zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp.

 

2) Zasady szacowania wartości zamówienia.

 

3) Ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania nowej ustawy Pzp:

- katalog i nowa struktura przepisów dot. zamówień wyłączonych z Pzp,

- procedura udzielania zamówień podprogowych – możliwe tryby udzielania zamówień: ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, zakupy „w sklepie - z półki”,

- pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych,

- efektywne formy upublicznienia zamówienia,

- definicja najkorzystniejszej oferty,

- ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej,

- dokumentowanie postępowania.

 

4) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

- definicja umowy oraz podstawa prawna,

- forma oraz podstawa prawna zawarcia umowy o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,

- opis warunków wykonania umowy,

- dopuszczalność zmian umowy.

 

5) Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych:

- zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,

- zamówienia w działalności kulturalnej,

- zamówienia w zakresie działalności oświatowej,

- zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji.

 

6) Procedury wewnętrzne systemu zamówień publicznych – zasady tworzenia oraz aktualizacji w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych:

- cel tworzenia wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych,

- podstawa prawna i faktyczna wdrażania wewnętrznych procedur – obowiązek czy możliwość?

- struktura, zakres i zasady tworzenia procedur wewnętrznych,

- komplementarność z innymi wewnętrznymi regulacjami i przepisami,

- podział zadań w strukturze organizacyjnej,

- decyzyjność i odpowiedzialność,

- przykładowe ścieżki postępowania i zapisów dla zamówień wyłączonych,

- błędy i pułapki - na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu lub zmianach w regulaminach wewnętrznych;

- korzyści i zagrożenia płynące z wewnętrznych procedur;

- doskonalenie procedur – jak jest tego cel.