Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wzory pism i decyzji w sprawach administracyjnych - warsztaty praktyczne

Termin

23-09-2021, 24-09-2021

Termin

23-24.09.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków

Liczba uczestników

25

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

pracownicy organów zajmujących się prowadzeniem postępowań i przygotowaniem projektów rozstrzygnięć a także dokonujący ich prawnej ocenę, pracownicy organów wyższego stopnia kontrolujący poprawność działanie organów pierwszej instancji

Cele

celem szkolenia jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie ogólnych regulacji dotyczących wydawania decyzji z uwzględnieniem treści sporządzanych pism urzędowych

Efekty szkolenia

 • uczestnik rozumie i potrafi zastosować adekwatne regulacje prawne w danej sprawie,
 • uczestnik potrafi zareagować adekwatnie do treści otrzymanego pisma w sposób uporządkowany formalnie i proceduralnie

Program

 • Wprowadzenie do problematyki regulacji Kpa. Ich cel i zakres 
 • Nowe zasady ogólne i nowe obowiązki organu
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • Wezwanie do usunięcia braków podania
 • Poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów
 • Upoważnienie pracownika do sporządzania odpisów
 • Mediacja (postanowienia, protokół z mediacji)
 • Zawiadomienie o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji 
 • Doręczenie w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów
 • Protokół z posiedzenia w sprawie współdziałania
 • Zlecenie przeprowadzenia postępowania dowodowego
 • Decyzja administracyjna i jej pouczenie
 • Podsumowanie
 • Pytania i dyskusja