Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wewnętrzne procedury antykorupcyjne a realizacja kontroli zarządczej w administracji publicznej

Termin

07-06-2021, 08-06-2021

Termin

7-8.06.2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-13.30

Forma zajęć

wykład, warsztaty zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za strategię i rozwój organizacji, analizę ryzyka, definiowanie zadań, wydatkowanie środków publicznych, przygotowanie i przeprowadzenie postepowań
 • o udzielenie zamówień publicznych;
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami i zasadami organizacji i oceny systemu kontroli zarządczej, które to mają istotny wpływ na ograniczenie ryzyka wystąpienia czynów korupcyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat  nadrzędnych zasad kontroli zarządczej, odnoszących się do definiowania i realizacji zadań publicznych
 • w kontekście legalnego, skutecznego i efektywnego wykorzystania  posiadanych zasobów (warsztaty)
 • przekazanie informacji na temat obszarów działalności jednostek sektora finansów publicznych (tzw. obszarów wrażliwych) w ramach których najczęściej występują czyny korupcyjne w kontekście identyfikowania okoliczności sprzyjających występowaniu czynów korupcyjnych
 • poznanie zasad według których następuje dobór mechanizmów kontroli – adekwatnych narzędzi/metod przeciwdziałania czynom korupcyjnym
 • poznanie metod oceny  skuteczności przyjętych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia czynników korupcjogennych
 • wzrost efektywności zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych, osiągnięty w wyniku stosowania reguł odnoszących się do planowania i monitorowania zadań, a także analizowania ryzyka towarzyszącego tym procesom

Program

 • Projektowanie i realizacja kontroli zarządczej wg standardów kontroli, w tym w szczególności odnoszących się do wyznaczania celów i zadań jednostek, monitorowania ich realizacji oraz zarządzania ryzykiem i wdrażania mechanizmów kontrolnych
 • Realizacja zadań publicznych a występowanie czynów korupcyjnych
 • Analiza ryzyka, w tym identyfikacja specyficznych czynników korupcjogennych
 • Mechanizmy kontroli w ramach wewnętrznych procedur antykorupcyjnych  – dobór adekwatnych i skutecznych metod przeciwdziałania czynom korupcyjnym
 • Zasady dokonywania oceny systemu kontroli zarządczej w kontekście spełnienia standardów kontroli zarządczej,  (warsztaty), w tym oceny adekwatności i skuteczności przyjętych rozwiązań w ramach wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia czynników korupcjogennych