Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Urlopy wypoczynkowe, tzw. okolicznościowe i bezpłatne – zasady ich udzielania w praktyce

Termin

07-10-2021

Termin

7.10.2021

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

25

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących urlopów,
 • zaktualizowanie wiedzy uczestników na temat wykładni i stanowisk dotyczących urlopów,
 • przekazanie uczestnikom wskazówek dotyczących poprawnego naliczania i udzielania urlopów

Efekty szkolenia

 • przypomnienie zasad prawnych i zapoznanie się z aktualną wykładnią dotyczącą urlopów,
 • poszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 1. Urlop wypoczynkowy:
 1. Na jakich zasadach nabywa się prawo do urlopu wypoczynkowego?
 • na jakich zasadach nabywa się prawo do urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
 • jakim pracownikom/urzędnikom przysługuje więcej urlopu wypoczynkowego? (w tym, jak się dokumentuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego weterana – stanowisko UODO),
 1. jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i w jakich przypadkach wzrasta? (m.in.
 • na jakich zasadach i na podstawie jakich dokumentów wlicza się okresy niewykonywania pracy do wymiaru urlopu np. okres pobierania dodatku solidarnościowego? (stanowiska UODO),
 1. Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w konkretnych przypadkach, w szczególności:
 • ile urlopu przysługuje pracownikowi/urzędnikowi, który podejmie pracę w trakcie roku kalendarzowego (u poprzedniego i u nowego pracodawcy)?
 • ile urlopu przysługuje pracownikowi/urzędnikowi, gdy jest jednocześnie zatrudniony w dwóch miejscach pracy? (stanowisko Ministerstwa pracy),
 • ile urlopu przysługuje pracownikowi/urzędnikowi powracającemu do pracy w danym roku kalendarzowym po okresach jej niewykonywania (np. po urlopie wychowawczym)?
 • ile urlopu przysługuje pracownikowi/urzędnikowi, w razie obniżenia wymiaru czasu pracy (wymiar etatu)?
 1. Jakie są zasady realizacja prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego?
 • czy można skorzystać z urlopu wypoczynkowego na kwarantannie albo w czasie izolacji? (stanowisko Ministerstwa pracy),
 • kto decyduje o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • czy pracodawca musi udzielić urlopu zgodnie z planem urlopów?
 • czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego zgodnie z wnioskiem? Jakim kategoriom pracowników/urzędników trzeba udzielić urlopu zgodnie z ich wnioskiem?
 • czy pracodawca musi się tłumaczyć z nieudzielania urlopu w terminie (stanowisko PIP)?
 • czy pracownik/urzędnik może wnioskować o urlop wypoczynkowy na pojedyncze godziny w dniu pracy? do kiedy należy udzielić części urlopu nieobejmującej całego dnia pracy?
 • jak w praktyce stosować zasadę, że pracownik/urzędnik musi wykorzystać jednorazowo minimum 14 dni wypoczynku? Czy to jest uprawnienie pracownika/urzędnika, czy obowiązek?
 • czy pracodawca może nakazać pracownikowi/urzędnikowi miejsce spędzenia urlopu?
 • czy pracodawca może pytać pracownika/urzędnika po powrocie, gdzie spędził urlop wypoczynkowy?
 1. Urlop wypoczynkowy, a brak orzeczenia o zdolności do pracy, w tym:
 • czy można udzielić urlopu bez kierowania pracownika/urzędnika na badania kontrole po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego, w sytuacji gdy pracownik/urzędnik nie ma ważnych badań okresowych?
 1. Obowiązek przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego, w tym:
 • kiedy pracodawca musi koniecznie przesunąć urlop pracownika/urzędnika?
 • w jakich przypadkach pracodawca może, ale nie musi przesunąć termin urlopu pracownika/urzędnika?
 • kiedy trzeba wykorzystać przesunięty urlop wypoczynkowy i kto o tym decyduje?
 • jakim grupom pracowników/urzędników możne przesuwać urlopy co roku, a jakim nie powinno się tego robić?
 1. Uprawnienie urzędu/instytucji do odwołania pracownika/urzędnika z urlopu wypoczynkowego:
 • w jakich przypadkach i w jaki sposób pracownik/urzędnik może być odwołany z urlopu?
 • czy pracownikowi/urzędnikowi zwraca się koszty poniesione w związku z urlopem, na który nie pojechał albo z którego wcześniej wrócił?
 • czy na urlopie pracownik/urzędnik musi odbierać telefony i e-maile od pracodawcy?
 1. Uprawnienie do urlopu na żądanie:
 • ile razy w roku pracownik/urzędnik skorzystać z urlopu na żądanie?
 • czy wymiar etatu ma wpływ na liczbę dni urlopu na żądanie?
 • czy pracodawca zawsze musi udzielić urlop na żądanie?
 • czy można skorzystać z urlopu na żądanie w trakcie dnia pracy?
 1. Obowiązek wysłania pracownika/urzędnika na urlop zaległy – jak go poprawnie zrealizować? W tym:
 • jaki jest termin wykorzystania urlopu zaległego?
 • czy można „zmuszać” pracownika/urzędnika do wykorzystania urlopu zaległego?
 • zasady udzielania urlopu zaległego w okresie epidemii Covid-19 (stanowisko PIP),
 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, w tym:
 • czy pracownik/urzędnik musi wykorzystać na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia?
 • od którego dnia wypowiedzenia można wysłać pracownika/urzędnika na urlop wypoczynkowy?
 • ile urlopu zaległego i ile urlopu bieżącego można udzielić w okresie wypowiedzenia?
 • czy można odwołać pracownika/urzędnika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i udzielić mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego? Czy potrzebna jest zgoda pracownika/urzędnika?
 • kiedy wypłaca się ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy i po ilu latach prawo do urlopu wypoczynkowego (albo ekwiwalentu pieniężnego za urlop) się przedawnia i przepada?

 

 1. Urlop „okolicznościowy” – zasady jego poprawnego udzielania i dokumentowania, w szczególności:
  1. Przypadki, w których pracownik/urzędnik ma prawo skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego (opinie ekspertów i stanowisko PIP w sprawie urlopu okolicznościowego na „ślub”),
  2. W jakim terminie może być wykorzystany „urlop okolicznościowy”?
  3. Jakie dokumenty stanowią podstawę do udzielania pracownikowi/urzędnikowi urlopu okolicznościowego i które z nich gromadzi się w dokumentacji pracowniczej? (stanowisko UODO),

 

 1. Urlop bezpłatny na podstawie Kodeksu pracy – poprawne zasady jego udzielenia, w szczególności:
 1. Czy pracownik/urzędnik ma roszczenie o udzielenie urlopu bezpłatnego?
 2. Czy warunkiem udzielania urlopu bezpłatnego jest wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego?
 3. Czy pracodawca może jednostronnie wysłać pracownika/urzędnika na urlop bezpłatny albo go z tego urlopu odwołać?
 4. Prawa i obowiązki pracownika/urzędnika w trakcie urlopu bezpłatnego, np. czy pracownik/urzędnik może w tym czasie wysłać pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę?
 5. Czy przebywanie na długotrwałym urlopie bezpłatnym może być powodem do zwolnienia?
 6. Czy można dostać urlop bezpłatny na naukę i czym on się różni do zwykłego urlopu bezpłatnego?