Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Sporządzanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego

Termin

05-05-2021

Termin

5.05.2021

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne, godz. 9.00-12.30

Forma zajęć

wykład on-line live

Liczba uczestników

20

Koszt

250.00 PLN

Adresat

Pracownicy wydziałów prawnych i merytorycznych urzędów obsługujących organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za:

 • przygotowywanie projektów tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego
 • przygotowywanie nowelizacji aktów prawa miejscowego

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących zasad i przesłanek wydawania tekstów jednolitych aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa miejscowego. Omówione zostaną zasady sporządzania tekstu jednolitego wynikające z „Zasad Techniki Prawodawczej” i z przyjętej praktyki legislacyjnej w tym zakresie. Przedstawione zostaną zagadnienia charakteryzujące się dużym stopniem trudności: ustalenie stanu prawnego w przypadku niejednoznacznych poleceń legislacyjnych, wpływ orzeczeń sądów administracyjnych i rozstrzygnięć nadzorczych wojewody na tekst jednolity, przedstawienie przyszłego stanu prawnego.

Efekty szkolenia

 • uczestnicy poznają podstawowe techniki legislacyjne stosowane przy sporządzaniu tekstu jednolitego
 • będą potrafili opisać wprowadzone zmiany za pomocą odnośników
 • będą potrafili dokonać weryfikacji prawidłowości sporządzenia tekstu jednolitego uchwały

Program

 1. Tekst jednolity a tekst ujednolicony. Domniemanie prawidłowości tekstu jednolitego i jego implikacje.
 2. Przesłanki wydania tekstu jednolitego w świetle art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 3. Zasady sporządzania tekstu jednolitego aktów prawa miejscowego (uchwał) - odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących tekstu jednolitego ustawy na podstawie § 110 ZTP a praktyka legislacyjna.
 4. Obwieszczenie:
  1. konstrukcja tytułu,
  2. wskazanie nowelizacji uwzględnianych w tekście jednolitym,
  3. przepisy przenoszone do obwieszczenia.
 5. Załącznik do obwieszczenia (właściwy tekst jednolity):
  1. operacje na tekście normatywnym,
  2. sposoby opisywania zmian w odnośnikach; umiejscowienie oznaczenia odnośnika, odnośniki przenoszone z poprzedniego tekstu jednolitego,
  3. zakres ingerencji w oparciu o § 107 ZTP (zmiany o charakterze wyłącznie formalnym),
  4. przedstawienie przyszłego stanu prawnego,
  5. odzwierciedlanie wyroków sądów administracyjnych.

Art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przewiduje obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych wskazanych w tym przepisie w terminie 12 miesięcy od dnia ostatniej nowelizacji. Obowiązek ten nie przewiduje wyjątków i dotyczy szerokiej gamy źródeł prawa. Tymczasem regulacja dotycząca tekstów jednolitych w „Zasadach techniki prawodawczej” jest dość skąpa pozostawiając wiele miejsca praktyce i zwyczajom legislacyjnym. Z drugiej strony w wysokim stopniu sformalizowana struktura obwieszczenia i samego tekstu jednolitego stanowi wyzwanie nawet dla prawnika posiadającego doświadczenie legislacyjne. Z tego względu konieczne jest przedstawienie technik legislacyjnych stosowanych w praktyce, ocena ich prawidłowości w kontekście przepisów ZTP i sformułowanie zaleceń w celu ujednolicenia praktyki.