Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Termin

07-04-2021, 08-04-2021

Termin

7-8.04.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z dyskusją i warsztatami

Liczba uczestników

20

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

 • osoby skierowane do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • inni członkowie korpusu służby cywilnej, którzy powinni uzupełnić swą wiedzę praktyczną i teoretyczną

Cele

Nabycie przez uczestników kompletnej, ustrukturyzowanej wiedzy z wszystkich ważnych aspektów administracji publicznej. Szkolenie powinno umożliwić uczestnikom pracę w służbie publicznej jako osobom w pełni gotowym do wykonywania obowiązków urzędniczych. Nacisk położono na umiejętności praktyczne.

Efekty szkolenia

 • osoba przeszkolona będzie posiadać pełną wiedzę o swoich prawach i obowiązkach w służbie cywilnej
 • osoba przeszkolona będzie znała wspólne procedury i wytyczne w pracy w służbie cywilnej
 • osoba przeszkolona będzie potrafiła zorganizować swoje stanowisko pracy

Program

 • Konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. System źródeł prawa
 • Rozróżnienie pojęć – administracja publiczna, państwowa, rządowa i samorządowa, służba cywilna
 • akty prawne regulujące działalność służby cywilnej
 • trzy pragmatyki służbowe w urzędach administracji rządowej
 • prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w praktyce (prawo pracy w służbie cywilnej, dodatki, nagrody, oceny, wartościowanie, szkolenia, IPRZ)
 • Urzędnik w świecie finansów publicznych (typologia jednostek sektora finansów publicznych, dotacje, środki unijne, dysponenci finansów publicznych, procedury budżetowe)
 • Etyka w służbie cywilnej i przeciwdziałanie korupcji
 • Procedury i metody pracy stosowane w administracji
 • Ochrona danych osobowych w urzędniczej praktyce
 • Zasady dostępu do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne