Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Przepisy przejściowe, dostosowujące, epizodyczne i końcowe ustawy – wybrane zagadnienia

Termin

21-05-2021

Termin

21.05.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat/konwersatorium

Liczba uczestników

10

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Szymon Giderewicz

Adresat

 • legislatorzy,
 • uczestnicy aplikacji legislacyjnej,
 • pracownicy realizujący zadania w ramach procesu legislacyjnego, - posiadający ponadpodstawowe doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji

Cele

 • Utrwalenie i pogłębienie wiedzy o przepisach przejściowych, dostosowujących i epizodycznych jako regulacjach o czasowym charakterze, nieregulujących w sposób trwały stosunków społecznych, a także o przepisach końcowych jako regulacjach wyznaczających ramy czasowe obowiązywania przepisów.
 •  Wskazanie na rolę, zadania i charakter poszczególnych rodzajów przepisów. Omówienie miejsca przepisów w strukturze aktu, przykładowych postanowień i sposobów rozstrzygnięć problemów intertemporalnych. Prezentacja wskazań Trybunału Konstytucyjnego w kontekście zasad: poprawnej legislacji, pewności i stabilności prawa, należytego przystosowania adresatów do nowych regulacji i odpowiedniej vacatio legis Odpowiedź na pytanie czy i kiedy formułować poszczególne rodzaje rozstrzygnięć.

Efekty szkolenia

 • utrwalenie i pogłębienie wiedzy o przepisach o nietrwałym (czasowym) charakterze,
 • poprawne rozróżnianie oraz właściwe identyfikowanie przesłanek pozwalających na zasadne użycie poszczególnych rodzajów przepisów,
 • określenie poszczególnych rodzajów przepisów w kontekście zasad konstytucyjnych, Zasad techniki prawodawczej oraz dobrych praktyk legislacyjnych

Program

 • Przepisy przejściowe jako regulacje określające wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego.
 • Przepisy dostosowujące jako regulacje określające sprawy związane z przyszłym dostosowaniem do nowego prawa jego adresatów.
 • Przepisy epizodyczne jako regulacje wprowadzające odstępstwo, od innych merytorycznych przepisów ustawy, na ściśle oznaczony czas.
 • Przepisy końcowe jako regulacje wyznaczając czasowe ramy obowiązywania przepisów.
 • Różnicowanie terminu wejścia w życie ustawy – dyrektywa zachowania spójności ustawy.
 • Zmiana przepisów upoważniających i utrzymywanie w mocy dotychczasowych aktów wykonawczych.
 • Pośrednia zmiana przepisów upoważniających.