Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Parlamentarne procedury legislacyjne

Termin

24-05-2021, 25-05-2021

Termin

24-25.05.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w pracach Parlamentu nad projektem ustawy i ustawą
 • inne niż urzędnicy osoby, zainteresowane problematyką inicjatywy ustawodawczej oraz działalnością prawotwórczą Sejmu i Senatu (w szczególności procedurą rozpatrywania ustaw oraz procedurą opracowywania senackich projektów ustaw m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych)

Cele

Zapoznanie uczestników z procedurami: rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm oraz ustaw przez Senat, a także przygotowywania projektów ustaw w parlamencie, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem Konstytucji, Regulaminu Sejmu, Regulaminem Senatu, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej inicjatywy ustawodawczej
 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej sejmowego postępowania ustawodawczego (procedura podstawa i procedury szczególne)
 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej procedury rozpatrywania ustawy przez Senat (procedury podstawowej i procedur szczególnych, w tym zakres poprawki Senatu i technika jej sporządzania)
 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej procedury opracowywania senackich projektów ustaw (procedury podstawowej i procedur szczególnych)

Program

I dzień szkolenia: Etap przedparlamentarny procesu ustawodawczego, postępowanie prawodawcze w Sejmie – podstawy prawne i praktyka

 • podstawy prawne procesu ustawodawczego
 • istota inicjatywy ustawodawczej – zakres, ramy prawne, podmioty uprawnione, funkcja uzasadnienia projektu ustawy
 • wstępna kontrola (formalna i materialna) projektu ustawy w Sejmie;
 • zasada trzech czytań w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i w praktyce sejmowej
 • szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy – rola komisji sejmowych
 • zakres poprawki do projektu ustawy
 • czym zajmuje się sejmowe Biuro Legislacyjne

 

II dzień szkolenia: Postępowanie prawodawcze w Senacie – procedura i praktyka

 • znaczenie i rola Senatu w procesie prawotwórczym (Konstytucja i Regulamin Senatu)
 • zadania i rola organów Senatu w procesie prawotwórczym
 • procedura rozpatrywania ustawy (podstawowa)
 • szczególne procedury rozpatrywania ustaw
 • poprawka Senatu (co to jest poprawka, jaki może być jej zakres merytoryczny oraz jak sporządzić poprawkę)
 • procedura uchwalenia senackiego projektu ustawy (procedura podstawowa i procedury szczególne, w tym procedura tzw. „szybkiej ścieżki”)
 • czym zajmuje się senackie Biuro Legislacyjne