Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie on-line dla Beneficjentów

Termin

29-06-2021, 30-06-2021

Termin

29-30.06.2021

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych: 1.Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę 2.Analiza przypadków 3.Dyskusja moderowana przez trenerkę

Liczba uczestników

20

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • Pracownicy beneficjentów zaangażowani w realizację projektów unijnych krajowych i regionalnych
 • Kadra kierownicza odpowiedzialna za kontrolę realizowanych w jednostce projektów unijnych

Cele

Przygotowanie uczestników i uczestniczki do kontroli poprzez poznanie zasad kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020, błędów popełnianych przez innych beneficjentów, zauważenie słabych punktów własnego projektu i sposobów na zabezpieczenie zdiagnozowanych ryzyk w celu przejścia przez kontrolę z sukcesem.

Efekty szkolenia

 • poznanie nowych zasad kontroli projektów UE w systemie SL2014
 • poznanie najczęstszych nieprawidłowości u innych Beneficjentów i ich konsekwencji dla Beneficjentów
 • stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie

Program

 1. Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020
  • Instytucje uprawnione do kontroli
  • Rodzaje kontroli (kontrola systemowa, weryfikacja wydatków, kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola trwałości, wizyta monitoringowa, kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur)
  • Informacje i zalecenia pokontrolne
 2. Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli
 3. Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach
 4. Nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach:
  • Nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców
  • Niezgodność  z decyzją/umową o dofinansowaniu oraz warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów
  • Nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów
  • Nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – najważniejsze aspekty i różnice wobec poprzedniej perspektywy (2007-2013)
   1. Roboty budowlane
   2. Środki trwałe dla potrzeb projektu
   3. Trwałości projektu
   4. Działania informacyjno-promocyjne
   5. Wynagrodzenia
   6. Uproszczone metody rozliczania wydatków
   7. Realizacja polityk horyzontalnych w latach 2014-2020
 5. Stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie
 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką