Zakres szkolenia

Zarządzanie projektami

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej – Master Class. Struktura podziału prac (WBS)

Termin

10-12-2021

Termin

10.12.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy – 8h dydaktycznych

Forma zajęć

wykład wprowadzający, analiza przypadków, dyskusje, praca w grupach polegająca na ćwiczeniu praktycznych umiejętności

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

dr Dariusz Bogucki

Adresat

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji publicznej, którzy chcieliby uszczegóławiające wiedzę na temat WBS w zarządzaniu projektami, m.in.

 • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
 • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów,
 • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,
 • dyrektorów i naczelników

Cele

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników administracji publicznej do skutecznego prowadzenia procesu identyfikacji i zatwierdzenia wymagań projektu, aby precyzyjnie zdefiniować jego zakres oraz gruntowne przećwiczenie procesu tworzenia struktury podziału pracy (WBS)

Program

Wprowadzenie (1 h)

 • Specyfika projektu – projekt a działalność planowa, różne rodzaje projektów (twarde, miękkie)
 • Stan aktualny (AS-IS) i stan docelowy (TO-BE). Zagadnienie jako motor projektu
 • Projekty możliwe a projekty wykonalne (zarys metody TELOS)
 • Definiowanie / redefiniowanie projektu – karta projektu
 • Ćwiczenie sprawdzające wiedzę

Identyfikacja i analiza wymagań (przypomnienie i uzupełnienie) (0,5 h)

 • Czym jest analiza biznesowa i wymagania wg BABoK
 • Zarys sposobów identyfikacji i dokumentowania wymagań (przypadki użycia vs BPMN)
 • Techniki wspierające definiowanie wymagań (m.in. MoSCoW, diagram Kano itp.)
 • Ćwiczenie sprawdzające wiedzę

Analiza otoczenia projektu (przypomnienie i uzupełnienie) (0,5 h):

 • Analiza otoczenia strategicznego. Metoda PEST(LE)
 • Analiza interesariuszy. Narzędzia analizy
 • Macierz SWOT jako podsumowanie analizy
 • Ćwiczenie sprawdzające wiedzę

Diagram WBS (1,5 h):

 • identyfikacja produktu końcowego projektu
 • dekompozycja produktu finalnego na produkty cząstkowe
 • przygotowanie opisów i specyfikacja produktów końcowych
 • prezentacja WBS w formie graficznej i opisowej
 • Zajęcia warsztatowe

WBS jako baza do planowania przebiegu projektu (2h).

 • Dlaczego plan projektu to nie (tylko) wykres Gantta
 • Wprowadzenie do technik planowania projektu.
 • Zajęcia warsztatowe (ciąg dalszy poprzedniego przykładu)

Podsumowanie szkolenia (0,5 h)