Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych w 2021 r.

Termin

17-02-2022

Termin

17.02.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady

Liczba uczestników

25

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

  • pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowanie i agregowanie danych niezbędnych do sprawozdań z udzielonych zamówień;
  • pracownicy komórek odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie sprawozdań z udzielonych zamówień

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych zasad przygotowania sprawozdania z udzielonych w 2021 r. zamówień publicznych, w związku z nowym rozporządzeniem oraz wzorem sprawozdań.

Efekty szkolenia

  • Wiedza nt. zakresu sprawozdania z udzielonych zamówień;
  • Umiejętność poprawnego zdefiniowania i zagregowania zamówień wymaganych w sprawozdaniu

Program

1) Definicja zamówienia w kontekście obowiązku sprawozdawczego.

2) Zakres sprawozdania i termin złożenia:

- zamówienia wyłączone z Pzp,

- zakres danych dot. zamówień poniżej progów unijnych,

- zamówienia powyżej progów unijnych,

- dane dot. pozostałych zamówień.

3) Umowa a faktura – co wykazujemy w sprawozdaniu.

4) Zamówienia (umowy) wieloletnie a obowiązki sprawozdawcze.

5) Praktyczne omówienie nowych wzorów formularzy sprawozdania z udzielonych zamówień.