13.04.2021
Projekty szkoleniowe

Post-sesja development center i coaching w Akademii Zarządzania

Uczestnicy Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej biorą udział w post-sesji Development Center. Niebawem odbędą się również sesje coachingowe informacji zwrotnej, organizowane po zakończeniu oceny rozwoju kompetencji uczestników.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

W dniach 13-14 kwietnia 2021 r. odbywa się post-sesja Development Center (grupy III i IV), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Z kolei w dniach 27-28 kwietnia 2021 i 4-5 maja 2021, uczestnicy projektu (grupy  III i IV) wezmą udział w sesjach coachingowych informacji zwrotnej. Sesje organizowane są po zakończeniu oceny rozwoju kompetencji uczestników, przeprowadzonej w czasie post-sesji Development Center (DC).

Post-sesja Development Center (DC)

Development Center to wielowymiarowy proces wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

Uczestnicy Akademii Zarządzania biorą udział w pre-sesji DC (na początku projektu) oraz w post-sesji DC (na zakończenie projektu). Udział w sesji DC, trwającej 8 godz., jest formą treningu kompetencji. Uczestnicy realizują zadania, które pozwalają sprawdzić się w rozmaitych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać różne obszary kompetencyjne, które będą rozwijać po zakończeniu udziału w projekcie. Zadania w czasie sesji DC (symulacje, ćwiczenia, zadania indywidualne) są zbliżone do typowych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w pracy, w danej roli. W czasie realizacji zadań uczestnicy są obserwowani przez specjalistów w zakresie oceny kompetencji (asesorów), którzy obserwując zachowania uczestników, poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Robią to po to, aby móc jak najprecyzyjniej wskazać uczestnikowi DC obszary, w których jego kompetencje wzrosły lub w dalszym ciągu wymagają rozwoju. Po zakończeniu oceny asesorzy przygotowują dla każdego uczestnika indywidualny raport, który omawiany jest przez jednego z asesorów na indywidualnym spotkaniu z uczestnikiem.

Indywidualna sesja informacji zwrotnej

Po zakończeniu post-sesji DC, podczas indywidualnej sesji coachingowej informacji zwrotnej każdy uczestnik otrzyma informację na temat poziomu swoich kompetencji rozwijanych w ramach projektu, wraz z nakreśleniem możliwych obszarów do dalszego rozwoju.

Forma realizacji    

Zajęcia w formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:  

  • 13.04.2021 r. – Grupa III (20 osób)  
  • 14.04.2021 r. – Grupa IV (21 osób)    

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online.  

Sesje coachingowe informacji zwrotnej (27-28.04.2021 r. oraz 4-5.05.2021 r.) będą też organizowane online.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej    

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i  University of Public Service (UPS).  

Celem projektu jest:  

poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,  
wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.  

Adresat projektu  

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.  

Finansowanie projektu  

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.  

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii Zarządzania.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny