Zgłoszenie chęci skorzystania przez OzN z form działalności i usług świadczonych przez KSAP

Zgłoszenie szczególnych potrzeb OzN w związku z wizytą w KSAP

Oświadczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)

1)Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). 2)Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56. 3)Celem zbierania danych jest realizacja wizyty w KSAP. 4)Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2018 r. poz. 217) powierzone dane będą przechowywane przez okres 50 lat od daty realizacji projektu. 5)Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@ksap.gov.pl 6)Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do: a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, b. wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana.

UWAGA:

  • KSAP może odmówić uwzględnienia szczególnych potrzeb w przypadku gdy wymagałoby to poniesienia nakładów przekraczających możliwości finansowe KSAP. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor KSAP.
  • Szczególne potrzeby należy zgłosić nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem wizyty.

Potwierdzenie przyjęcia wniosku zostanie wysłane na podany przez Państwa adres e-mail.