Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z wykładnią i nowymi przepisami w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

Termin

30-05-2019

Termin

30.05.2019

Czas trwania

 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład oparty na nowych rozwiązań prawnych, nowej, ukształtowanej wykładni z omówieniem praktyki wprowadzonych nowych rozwiązań prawnych

Liczba uczestników

20 osób

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów działów kadr
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

Pomoc uczestnikom w zgodnym z nową wykładnią i przepisami stosowaniu rozwiązań prawnych z zakresu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, pomoc w rozwiązaniu praktycznych problemów.

Efekty szkolenia

 • utrwalenie i pogłębienie wiedzy o nowych, wprowadzonych na początku 2019 r. przepisach z zakresu dokumentacji pracowniczej i ochrony przetwarzanych w działach kadr danych,
 • zapoznanie z nową wykładnią prezentowaną przez MRPiPS, PIP, MC oraz Prezesa UODO,
 • poszerzenie albo uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • wymiana doświadczeń z praktyki

Program

 • Omówienie nowych zasady i wykładni w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w działach kadr
 • Wykładnia Prezesa UODO na temat poprawnego postępowania w procesie rekrutacyjnym w zakresie pozyskiwania danych, praktyczne aspekty zasady minimalizacji przetwarzanych danych,
 • Omówienie zasad umieszczania dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych oraz w poszczególnych zbiorach pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • Dokumenty dodatkowo sporządzane w związku z zatrudnieniem pracownika
 • Zasady poprawnego dokumentowania złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę – zasady poprawnego postępowania
 • Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wypełnienia
 • Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odbioru wydawana wraz ze świadectwem pracy
 • Zasady wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika albo byłego pracownika
 • Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej