Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w procesie kontroli zarządczej w administracji publicznej - warsztaty dla kadry kierowniczej

Termin

02-12-2015, 03-12-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; Cykl Kolba; Action learning; Burza mózgów.

Liczba uczestników

25

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza wszystkich szczebli
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

Cele

 • przedstawienie metodyki przeprowadzania analiz ryzyka w procesach podejmowania decyzji w administracji publicznej.
 • zapoznanie uczestników z zasadami i technikami zarządzania ryzykiem, w tym wymaganiami MF w zakresie kontroli zarządczej
 • pozyskanie praktycznych umiejętności w obszarze projektowania i interpretacji systemu zarządzania ryzykiem oraz kształtowania kontroli zarządczej w administracji publicznej

Efekty szkolenia

 • właściwe interpretowanie zasady identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem wg wybranych koncepcji i metodyk zarządczych
 • zrozumienie zasady konstruowania systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem a administracji publicznej
 • poznanie metod i technik analitycznych zgodnych z metodyką MF i KE oraz wybranych krajów UE

Program

 • Kontrola zarządcza w administracji publicznej - wprowadzenie
 • Środowisko wewnętrzne
 • Wyznaczanie celów, mierników i zadań – warsztaty
 • Projektowanie celów i miar w administracji publicznej w ramach zadań, podzadań i działań przewidzianych w BZ
 • Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • Organizowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • Metody identyfikacji i szacowania skutków ryzyka – warsztaty
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem - warsztaty
 • Struktura zarządza ryzykiem
 • Ocena ryzyka wybranych celów administracji publicznej w ramach zadań, podzadań i działań przewidzianych w BZ
 • Określanie zasobów
 • Sprawozdawczość i monitorowanie