Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM – standard UE

Termin

28-11-2016, 29-11-2016, 30-11-2016

Czas trwania

24 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty oparte na praktycznym zastosowaniu metodyki PCM, egzamin

Liczba uczestników

15

Koszt

1200.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza średniego szczebla (kierownicy projektów i programów);
 • pracownicy komórek merytorycznych i finansowych odpowiedzialni m.in. za kontrolę zarządczą

Cele

Praktyczne przećwiczenie obowiązujących od dnia 1.01.2011r. zmian przy zastosowaniu metodologii standardu Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), identyfikacji indywidualnych cech projektów i oceny ich korelacji z wymogami Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pozwalającymi na standaryzowanie ocen projektów.

Efekty szkolenia

Zapoznanie się z metodyką PCM w zakresie zarządzania projektami w obszarach takich jak cykl projektu, analiza interesariuszy, macierz projektu, kluczowe czynniki jakości, harmonogram działań i harmonogram wykorzystania zasobów,

struktury dla kluczowych dokumentów projektu.

Program

 • Zarządzanie cyklem projektu – wprowadzenie
 • Cykl projektu
 • Zarządzanie cyklem
 • Narzędzia planowania i zarządzania
 • Podejście oparte na ramie logicznej (LFA) – narzędzie planowania i analizy
 • Faza analizy
 • Faza planowania
 • Użycie matrycy logicznej do utworzenia harmonogramu działań i wykorzystania zasobów
 • Harmonogram działań i wykorzystania zasobów
 • Monitorowanie i raportowanie
 • Projektowanie systemu monitorowania
 • Przegląd i ewaluacja projektu
 • Kryteria ewaluacji
 • Powiązanie z matrycą logiczną