Tytuł szkolenia

Zarządzanie oporem pracowników

Termin

07-10-2019, 08-10-2019

Termin

7-8.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

aktywne formy nauczania, studia przypadków, mini-wykłady, konsultacje zespołowe, dyskusje, testy psychologiczne

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
 • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

 • poszerzenie wiedzy w zakresie roli menedżera w kontekście pracy z oporem i „trudnymi” pracownikami
 • uzupełnienie wiedzy odnoszącej się do kluczowych potrzeb w kontekście zróżnicowanych ról menedżerskich w zarządzaniu zespołem
 • poszerzenie wachlarza narzędzi menedżerskich wspierających prowadzenie rozmów indywidualnych i spotkań grupowych wywierających presję – rozmowy coachingowe, spotkania problemowe, kreatywne podejście do pracowników
 • zwiększenie umiejętności stawiania celów i ich kontroli wraz z praktycznym warsztatem udzielania informacji zwrotnej
 • większa świadomość osobistego stylu menedżerskiego w zróżnicowanych kontekstach organizacyjnych
 • budowanie osobistej elastyczności w stosowaniu różnych ról w ramach pełnionej funkcji

Efekty szkolenia

Efektem cyklu szkoleń jest przekazanie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem administracji publicznej z wykorzystaniem technik psychologicznych, w szczególności zaś nabycie umiejętności:

 • radzenia sobie z „trudnymi” pracownikami
 • skutecznego kierowania zespołem, wyznaczania celów i egzekwowania zadań,
 • motywowania pracowników, utrzymywanie stosunku pracy
 • wywierania wpływu, przekonywania i komunikowania się z zespołem
 • i delegowania uprawnień,
 • zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • asertywnego przewodzenia

Program

 • Cele na poziomie zadania/jednostki/zespołu – narzędzia stawiania celów i delegowania zadań wobec oporu pracowników
 • Radzenie sobie z „idea-killers” – („to się nie da, to już było, to nie przejdzie, to zbyt nowatorskie...”)
 • Koncepcja pracy z oporem (“drabina” delegowania)/praktyka dzielenia się zaufaniem i odpowiedzialnością. Elementy zarządzania zmianą.
 • Facylitacja, jako metoda pracy ze skonfliktowanymi zespołami i jednostkami; ogólne przedstawienie podejścia do coachingu menedżerskiego w modelu coachingu narzędziowego wraz z praktycznymi przykładami stosowania technik coachingu dyrektywnego w zarządzaniu zespołem
 • Fazy procesu tworzenia się grupy wg. Drexlera/Sibbeta; definicja oczekiwań/potrzeb/zachowań menedżerskich na każdej fazie pracy zespołowej; dobranie odpowiednich technik do pracy z oporem
 • Istotne elementy prewencji – w momencie uzgadniania celu, zakresu, odpowiedzialności; plany raportowania, sytuacje deficytu kompetencyjnego, „pożary” w realizacji zadania
 • Interwencja menedżerska – w jaki sposób interweniować w momencie raportowania lub dostrzegalnych deficytów w realizacji zadania – technika sankcjonowania pracownika -> WUOK
 • Plan działania na zakończenie sesji zarządzania oporem – linie czasu, terminy i „plany awaryjne”
 • Planowanie czasu i priorytety w kontekście oporu interesariuszy
 • Wyznaczanie zadań samoobserwacyjnych i rozwojowych