Tytuł szkolenia

Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy z elementami mediacji

Termin

16-10-2019, 17-10-2019

Termin

16-17.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty

Liczba uczestników

18

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • kadra zarządzająca
 • kierownicy zespołów projektowych lub interdyscyplinarnych
 • pracownicy działów kadr/zasobów ludzkich

Cele

Zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie unikania i rozwiazywania konfliktów pracowniczych w miejscu pracy poprzez nabycie lub rozwiniecie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i mediacyjnych.

Efekty szkolenia

Uczestnicy będą:

 • wiedzieć, jak nie dopuścić do eskalacji sytuacji konfliktowej
 • umieć rozwiązywać konflikty pracownicze na drodze rozjemstwa, negocjacji lub mediacji
 • wiedzieć, jakie kwestie reguluje prawo a jakie są pozostawione do decyzji zainteresowanych stron

Program

 • Specyfika konfliktów w miejscu pracy
 • Konflikty między pracownikami, wewnątrz zespołu i między zespołami – cechy i dynamika
 • Koszty konfliktu pracowniczego
 • Narzędzia analizy konfliktu: ocena możliwości uzyskania rozwiązań
 • Szef jako rozjemca, negocjator i mediator: charakterystyka ról
 • Kluczowe umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji – komunikacyjne, negocjacyjne i mediacyjne
 • Szef jako negocjator – strategie ustępstw, analiza alternatyw, tworzenie wariantów rozwiązań
 • Szef jako rozjemca – czym się kierować?
 • Szef jako mediator – wskazania i ograniczenia; prowadzenie mediacji
 • Co jest regulowane przez prawo pracy i inne akty prawne