Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Teoria, praktyka, zalecenia i wskazówki

Termin

09-05-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputerów

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Adresat

  • pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych urzędów, w których zamierza się wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów, a w szczególności pracownicy, którzy będą odpowiedzialni  za przygotowanie i wdrożenie systemu oraz opracowanie instrukcji kancelaryjnej
  • nowi pracownicy urzędów, w których już funkcjonuje elektroniczne zarządzanie dokumentacją

Cele

Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia akt sprawy w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym naciskiem na dokument elektroniczny i unormowania prawne z nim związane (doręczanie, podpis elektroniczny, uwierzytelnianie), w świetle instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizacji dokumentów

Efekty szkolenia

Nabycie przez uczestnika umiejętności dokumentowania prowadzonych przez siebie działań i prawidłowego zastosowania instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej w codziennej pracy

Program

  • Organizacja i zarządzanie wykonywaniem zadań w jednostkach administracji publicznej z punktu widzenia koordynatora czynności kancelaryjnych (statut, regulamin organizacyjny, jednolity rzeczowy wykaz akt) 
  • Akta sprawy (podstawowe definicje i regulacje)
  • Składniki akt sprawy (podstawowe klasyfikacje, w tym ze względu na postać)
  • Dokumentacja nietworząca akt sprawy
  • Czynności kancelaryjne w procesie tworzenia akt sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form komunikacji ze stroną postępowania (system tradycyjny i system EZD)
  • Metryka sprawy
  • Praktyczne aspekty pracy w systemie EZD - szybko, wygodnie, inaczej
  • Archiwizacja akt spraw i dokumentacji nietworzącej akt sprawy (system tradycyjny i system EZD)