Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Warsztaty Prawa Pracy dla administracji publicznej

Termin

14-03-2019, 15-03-2019

Termin

14-15.03.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty, praca na dokumencie

Liczba uczestników

16 osób

Koszt

990.00 PLN

Adresat

 • kadra zarządzająca (dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy)
 • pracownicy działów kadr i płac

Cele

 • zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy
 • słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania. Praca ze słuchaczami oparta jest przede wszystkim na studium przypadku z opisami dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie rozwiązań

Efekty szkolenia

 • znajomość prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian
 • poprawa jakości kontaktu z pracownikami w zakresie przywdzianym przepisami prawa pracy

Program

 • Zatrudnianie i zwalnianie w administracji publicznej – praktyczne warsztaty
 • Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.
 • Szczególne uprawnienia pracownicze w administracji publicznej
 • Zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracowników zarządzających
 • Wynagrodzenia za pracę w administracji publicznej – praktyczne warsztaty
 • Zarządzanie czasem pracy w administracji publicznej
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich i innych okresów niewykonywania pracy