Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Warsztaty Prawa Pracy dla administracji publicznej

Termin

14-11-2017, 15-11-2017

Termin

14-15.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład, warsztaty, praca na dokumencie

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Piotr Wojciechowski

Adresat

 • kadra zarządzająca (dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy)
 • pracownicy działów kadr i płac

Cele

Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie
i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania. Praca ze słuchaczami oparta jest przede wszystkim na studium przypadku z opisami dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie rozwiązań.

Efekty szkolenia

 • znajomość prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian
 • poprawa jakości kontaktu z pracownikami w zakresie przywdzianym przepisami prawa pracy

Program

 • Zatrudnianie i zwalnianie w administracji publicznej – praktyczne warsztaty.
 • Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.
 • Szczególne uprawnienia pracownicze w Administracji Publicznej.
 • Zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracowników zarządzających .
 • Wynagrodzenia za pracę w administracji publicznej – praktyczne warsztaty.
 • Zarządzanie czasem pracy w Administracji Publicznej.
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich i innych okresów niewykonywani pracy.