Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych – obowiązkowo od 2021

Termin

24-09-2020

Termin

24.09.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, konwersatorium

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy działów kadr i płac urzędów i innych jednostek sektora finansów publicznych
 • pracownicy chcący wziąć aktywny udział w tworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego w urzędzie lub innej jednostce finansów publicznych

Cele

 • przedstawienie regulacji ustawy pracowniczych planach kapitałowych
 • omówienie praktycznych aspektów wdrażania PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umożliwienie świadomego wyboru instytucji zarządzającej, w interesie uczestników PPK

Efekty szkolenia

 • zrozumienie roli PPK i ich miejsca w systemie emerytalnym
 • pozyskanie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia wdrożenia PPK
 • nabycie wiedzy pozwalającej na zachęcenie pracowników do uczestnictwa w PPK

Program

 • Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i obowiązek tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Miejsce i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych w systemie emerytalnym (relacje w stosunku do ZUS, KRUS, systemów zaopatrzeniowych)
 • PPK a inne formy dobrowolnego oszczędzania: Pracownicze Plany Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidulane Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Umowa o zarządzanie PPK
 • Umowa o prowadzenie PPK
 • Wpłaty dokonywane do PPK
 • Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
 • Koszty zarządzania PPK
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i wyznaczona instytucja finansowa
 • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych i portal PPK
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 • Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
 • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK
 • Podatki w PPK
 • Procedura tworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych