Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Twórczość w urzędzie czyli prawo autorskie a instytucja publiczna

Termin

09-05-2016, 10-05-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • pracownicy biur ds. prawnych, a także komórek merytorycznych zajmujący się przygotowywaniem umów,  dokumentacji przetargowych, opracowań itp.
 • rzecznicy prasowi urzędów, pracownicy biur prasowych
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku instytucji oraz informację i promocję

Cele

 • zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu tematyki ochrony własności intelektualnej
 • opanowanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu obowiązków jak i uprawnień przysługujących im jako zamawiającym, użytkownikom i korzystającym z dorobku twórców
 • nauka wykorzystywania cudzych utworów w bieżącej pracy w sposób legalny oraz sporządzania umów z autorami
 • omówienie  przykładów z praktyki, przećwiczenie wiedzy nabytej poprzez zadania-kazusy nawiązujące do rzeczywistych przypadków

Efekty szkolenia

 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości treści aktów prawnych oraz praktyki dot. ochrony własności intelektualnej
 • znajomość pojęć takich jak utwór, utwór audiowizualny, wynalazek, twórca, autorskie prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, prawo cytatu, prawo przedruku, licencja, dobra osobiste i in.
 • poznanie zasad legalnego korzystania z dorobku twórców oraz możliwości jego przetwarzania itp.

Program

 • Utwór i jego twórca czyli definicje ustawowe a praktyka
 • Prawo autorskie a ochrona wizerunku
 • Umowy prawnoautorskie
 • Formalizm instytucji publicznej a brak schematyczności twórcy, czyli przepisy prawa regulujące działalność instytucji publicznej a swoboda twórcza i kryteria oceny jej wartości
 • Dozwolony użytek - czy instytucji publicznej wolno więcej?
 • Konflikt z prawem czyli jak reagować gdy dojdzie do naruszenia praw autorskich