Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Trzy sektory – wspólne cele. Organizacje pozarządowe partnerem administracji publicznej

Termin

11-05-2015, 12-05-2015

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykład, warsztat: studium przypadku, praca w małych grupach, dyskusje, gry szkoleniowe

Liczba uczestników

20

Koszt

830.00 PLN

Adresat

• wszyscy pracownicy administracji, a szczególnie osoby w komórkach organizacyjnych ds. komunikacji społecznej np. zajmujące się zlecaniem zadań publicznych czy współpracą z organizacjami pozarządowymi • osoby zainteresowane sieciowaniem i współpracą z NGO

Cele

• rozwój wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych w różnych obszarach życia kraju i społeczności • kształtowanie umiejętności budowania partnerstw i sieciowania w ramach sektorów: rządowego i pozarządowego

Efekty szkolenia

• zrozumienie roli NGO w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski • nabycie umiejętności nawiązywania partnerskich relacji z NGO, tworzenia projektów współpracy, elastycznego i trafnego identyfikowania rozwiązań instytucjonalnych (biznes, instytucje publiczne, III sektor) w kontekście zadań publicznych • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania NGO i współpracy sektora publicznego i pozarządowego • nabycie umiejętności identyfikowania potencjału oraz silnych stron NGO (fundacji i stowarzyszeń) w odniesieniu do innych typów podmiotów prawnych

Program

SZKOLENIE REKOMENDOWANE PRZEZ SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ

  1. III sektor (NGO) w kontekście ustroju nowoczesnego państwa
  2. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania NGO i współpracy międzysektorowej
  3. Rola NGO w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski, udział w budowaniu kapitału społecznego
  4. Różne typy wolontariatu – ich wpływ na kondycję społeczną
  5. Zarządzanie relacjami pomiędzy podmiotem publicznym a organizacją
  6. Szanse i ograniczenia wynikające z doświadczeń współpracy z NGO - jak ocenić poziom realizacji zadań i profesjonalizm organizacji?
  7. Wpływ NGO na różne dziedziny życia społecznego (kultura, edukacja, pomoc społeczna, służba zdrowia)
  8. Organizacja społeczna elastycznym współrealizatorem zadań Państwa
  9. Problemy i niepożądane zjawiska w historii rozwoju III sektora w III RP