Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Trwałość projektów w perspektywie 2007-2013 a 2014-2020

Termin

26-11-2018

Termin

26.11.2018

 

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; cykl Kolba; action learning; burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę pomocy publicznej, finanse jednostki, programowanie i planowanie działalności

Cele

Przedstawienie metodyki trwałości projektów zgodnie z wymaganiami kolejnych pespektyw finansowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi zachowania trwałości projektów zarówno krajowym, jak i unijnymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady naruszeń trwałości. Omówienie zostaną metody zachowania trwałości projektów.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie przesłanek zachowania i naruszenia trwałości projektu
 • rozumienie zasady trwałości i wymogów stawianych prawem UE
 • poznanie metod i technik utrzymania trwałości projektu

Program

 • Podstawowe dokumenty regulujące trwałość projektu finansowanego ze środków UE 2007-2013 a 2014-2020
 • Określenie pojęcia „trwałość projektu” 2007-2013 a 2014-2020. Zasady trwałości projektów realizowanych w ramach EFSI
 • Ryzyka związanie z utrzymaniem trwałości projektu: zaprzestanie działalności, zmiana charakteru własności, zmiana charakteru operacji, warunki realizacji projektu, nienależna (nieuzasadniona) korzyść
 • Jak utrzymać trwałość projektu? Utrzymanie projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia, utrzymanie wskaźników
 • Sankcje dla beneficjenta związane z całościowym lub częściowym brakiem zachowania zasad trwałości projektu
 • Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu. Raporty z osiągniętych efektów
 • Najczęściej popełniane błędy - przykłady
 • Naruszenie zasad realizacji projektu a okres trwałości projektu.
 • Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?
 • Kontrowersje dotyczące początku okresu obowiązywania trwałości projektu
 • Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 UFP. Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem
 • 12. Jak zachować trwałość projektu i uniknąć zwrotu dofinansowania w projekcie? – praktyczne rady, dyskusja