Tytuł szkolenia

Trening kierowników – rozwój i zarządzanie zespołem w narzędziach SMART9 Management Tools

Termin

06-12-2018, 07-12-2018

Termin

6-7.12.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.30-16.30

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli
 • osoby zarządzające grupami pracowników (kierownicy, naczelnicy, koordynatorzy)
 • pracownicy biur ds. kadr  
 • osoby, które w przyszłości chcą zarządzać zespołami i chcą nabyć kompetencje kierownicze 

Cele

Wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem oraz rozwój indywidualnego potencjału kierownika

Efekty szkolenia

 • rozpoznanie i ulepszenie własnego stylu kierowania personelem
 • umiejętność wyznaczania odpowiednich pracowników
 • do konkretnych zadań
 • umiejętność indywidualnego motywowania, kierowania, delegowania, egzekwowania zadań
 • budowanie efektywnych, spójnych, zróżnicowanych zespołów

Program

 • Wyzwania stojące przed menedżerami

czy  istnieją „złote” reguły zarządzania, które budują kompetencje kierownika?
jakie  indywidualne cechy należy wypracować, aby stać się skutecznym liderem ludzi?
kierownik fachowiec czy kierownik lider - a może jest wspólny mianownik?

 • SMART9 Management Diagnostics – badanie  indywidualnego profilu zarządzania ludźmi

potencjał menedżerski – indywidualne mocne strony
i wyzwania, świadome i nieświadome działania
proces podejmowania decyzji, mistyfikacyjne przeświadczenia o sobie samym jako przywódcy

 •  „Znam moich ludzi” (case study)  kierownicy nauczą się rozpoznawać potencjał tkwiący w ich pracownikach w modelu SMART9 Team  zdeterminowane przez:

predyspozycje do wykonywania delegowanych zadań
metody wyznaczania i egzekwowania celów
indywidualne motywatory
potencjał rozwojowy pracownika

 • Zarządzanie przez targetowane delegowanie motywacyjne
 • Gra zespołowa – „ Urząd”. Gra ma na celu ugruntowanie i praktyczne wdrożenie pozyskanych kompetencji  w zakresie komunikacji, wyznaczania celów, delegowania, motywowania oraz pozostałych kompetencji  i umiejętności menedżerskich