Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Sztuka wystąpień publicznych - szkolenie dla rzeczników prasowych i nie tylko

Termin

23-04-2015, 24-04-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), 9.00 – 16.00

Forma zajęć

ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, nagrania na video, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

10 osób

Koszt

990.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, która chce rozwinąć swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych
 • rzecznicy prasowi urzędów i pracownicy biur prasowych
 • pracownicy komórek organizacyjnych, których zadania przewidują wystąpienia przed publicznością

Cele

 • doskonalenie umiejętności efektywnego przekazywania zamierzonych treści, kontrolowania własnych zachowań oraz panowania nad uwagą i zainteresowaniem odbiorców prezentacji
 • wzmocnienie i rozwinięcie postaw osób występujących publicznie: rozwój osobistej wiarygodności, zaufania do siebie, pewności swoich poglądów oraz pozytywnego, partnerskiego stosunku do odbiorców prezentacji
 • rozwinięcie ekspresji i mowy ciała jako istotnych czynników budowania wiarygodności osoby występującej publicznie
 • l epsze radzenie sobie z tremą i stresem, wzrost pewności siebie podczas wystąpień publicznych

Efekty szkolenia

 • wzrost spójności komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • poznanie narzędzi panowania ciałem w sytuacji wystąpień publicznych, w tym wypowiedzi dla mediów, przed kamerą

Program

 • Rola mowy ciała w budowaniu wiarygodności osoby występującej publicznie – zachowania wspierające wypowiadane treści; ton głosu, gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy, postawa ciała
 • Techniki koncentrowania uwagi słuchaczy i angażowania ich w treści przekazu – techniki wywierania wpływu i prezentacje interaktywne
 • Zasady konstruowania prezentacji – tworzenie logicznego planu treści i struktury prezentacji: co wziąć pod uwagę
 • Określenie stawianych przed prezentacją celów: dla siebie, dla firmy, dla słuchaczy
 • Metody radzenia sobie z pytaniami słuchaczy – rodzaje zadawanych pytań, intencje im towarzyszące
 • Techniki udzielania odpowiedzi na trudne pytania: odkładanie na później, metoda „no comments”, bumerang i inne
 • Trudne sytuacje, występujące podczas prezentacji i wystąpień publicznych: trudni uczestnicy, zaskakujące pytania, ataki personalne – techniki radzenia sobie w kryzysie
 • Stres i trema przed i podczas wystąpień publicznych, przezwyciężanie osobistych barier w trakcie wystąpienia – metody relaksacyjne możliwe do stosowania w omawianych sytuacjach
 • Analiza i omówienie sytuacji z życia zawodowego uczestników – przełożenie doświadczeń szkoleniowych na rzeczywistość zawodową