Tytuł szkolenia

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Termin

10-06-2019, 11-06-2019

Termin

10-11.06.2019

Czas trwania

14,5 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  I dzień godz.: 9.00-16.00 i II dzień godz.: 10:00-15:30

Forma zajęć

warsztatowo-wykładowa z użyciem nowoczesnych multimediów; mini wykłady; ćwiczenia; burza mózgów; praca w grupach

Liczba uczestników

16 osób

Koszt

2200.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kammel

Adresat

 • rzecznicy prasowi urzędów i pracownicy biur prasowych
 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku instytucji oraz informację i promocję

Cele

Pozyskanie, pogłębienie i doskonalenie umiejętności prezentacyjnych. Wyposażenie uczestników szkolenia w niezbędne narzędzia i umiejętności przygotowywania się do przedstawiania skutecznych prezentacji
ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Efekty szkolenia

 • pozyskanie pod okiem eksperta, wybranych umiejętności niezbędnych w czasie wystąpień publicznych/ wywiadów/ prezentacji/spotkań
 • rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wynikających
 • z tego obszarów do zmiany i dalszego rozwoju,
 • umiejętne wykorzystywanie różnego rodzaju środków / narzędzi wywierania wpływu na audytorium

Program

 • Klucz do sukcesu w komunikacji – pierwsze wrażenie (Ile trwa, jak je osiągnąć i jak je utrzymać). Teoria i ćwiczenia.
 • Jak od samego początku  budować więź i świetne relacje
 • ze słuchaczami
 • Sposoby walki z tremą. Jak uczynić z tremy motywatora i osobistego ochroniarza. Teoria i ćwiczenia
 • Język wypowiedzi czyli jak formułować zdania wpływu. Jak brzmi lider.
 • Mówca - słuchacze. Słowa klucze budujące relacje i słowa które niszczą relacje.
 • Język lidera. Mocne sformułowania. Zdania, które przyciągają uwagę.
 • Język ciała czyli jak nim mówić i jak naturalnie wykorzystywać siłę gestów. Teoria i ćwiczenia
 • Jak wpływać na słuchaczy i radzić sobie z trudną publicznością.
 • Moc zawarta w opowiadaniu historii. Jak opowiadać historię czerpiąc z własnych doświadczeń i przekładać je na komunikację
 • w biznesie. Teoria i ćwiczenia
 • Jak wykorzystać swoją naturalną motorykę do skutecznego gestykulowania. Teoria i ćwiczenia
 • Technikalia, nowatorskie metody wykorzystywania Power Point`a