Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Styl korespondencji urzędowej - poprawny, przyjazny, komunikatywny

Termin

23-04-2015, 24-04-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 10.00–17.00

Forma zajęć

elementy wykładu, pogadanka, prezentacja, ćwiczenia redakcyjne, rozmowa moderowana, elementy burzy mózgów

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Eliza Czerwińska

Adresat

• pracownicy urzędów redagujący rozmaite pisma do odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych • pracownicy urzędów tworzący akty prawne • kadra kierownicza urzędów średniego szczebla • pracownicy urzędów zajmujący się obsługą obywateli

Cele

• zwiększenie kompetencji językowych urzędników • przekazanie podstawowych informacji z zakresu stylistyki ze szczególnym uwzględnieniem stylu urzędowego • doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania zasad komunikatywnego i poprawnego redagowania pism urzędowych

Efekty szkolenia

• poznanie cech odmiany urzędowej języka i nabycie umiejętności rozpoznawania ich w tekście • poznanie cech stylu komunikatywnego i nabycie umiejętności stosowania ich w praktyce • umiejętność skutecznego doboru środków językowych ze względu na założony cel komunikacyjny

Program

SZKOLENIE REKOMENDOWANE PRZEZ SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ

 • Styl urzędowy na tle innych odmian funkcjonalnych współczesnej polszczyzny; cel i temat pism urzędowych
 • Cechy stylu urzędowego – zalety i wady
 • Rola nadawcy i odbiorcy w komunikacji urzędowej
 • Cechy komunikatywnego stylu: jasność, prostota, zwięzłość, konstrukcyjność, konkretność, dynamiczność, stosowność
 • Jasność tekstu, czyli zrozumiałość – językowe środki wyrażania
 • Prostota, czyli przeciwieństwo zawiłości – językowe środki wyrażania
 • Zwięzłość, czyli treściwość
 • Konstrukcyjność, czyli spójność
 • Konkretność, czyli obrazowość
 • Dynamiczność, czyli działanie
 • Stosowność, czyli odpowiedniość
 • Rola poprawnego języka; błędy istotne z punktu widzenia zrozumiałości przekazu
 • Układ graficzny, czyli przejrzystość tekstu
 • Podsumowanie – najważniejsze cechy udanego tekstu urzędowego