Tytuł szkolenia

Studium dla konserwatorów zabytków

Termin

16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020

Termin

GRUPA I

Moduł I 16-17-18.11.2020 r.; 26-27.11.2020 r. 

Moduł II  2-3-4.12.2020 r. ;10-11.12.2020 r.

Grupa II

Moduł I: 23-24-25.11.2020 r.; 30.11.-1.12.2020 r.

Moduł II: 7-8-9.12.2020 r.; 14-15.12.2020 r.

Czas trwania

godz. 9.00-16.00 tj. 10 dni szkoleniowych (80 godz. dydaktycznych) 

Forma zajęć

Online Live

Liczba uczestników

2 grupy po 25 osób

Adresat

Adresaci: pracownicy wojewódzkich urzędów ochrony zabytków biorący udział w projekcie w ramach budżetu zadania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Program

Moduł 1

Zjazd w dniu 1 (w KSAP) – wykładowca K. Zalasińska

 • Geneza systemu ochrony zabytków w Polsce
 • Ochrona w dziedzictwie międzynarodowym
 • Formy ochrony zabytków
 • Ewidencje i dokumentacja zabytków

Zjazd w dniu 2 (w KSAP)

 • Rejestr zabytków – postępowanie w przedmiocie wpisu do rejestru i skutki objęcia ochroną prawną – wykładowca  J. Brudnicki
 • Skreślenie z rejestru zabytków – wykładowca J. Brudnicki
 • Finansowanie ochrony zabytków w Polsce- wykładowca K. Zalasińska
 • Zarządzanie dziedzictwem na poziomie lokalnym – wykładowca K. Sikora-Święch

Zjazd w dniu 3 (w KSAP) wykładowca Izabela Mikiciuk

 • Wprowadzenie do zagadnień stosowania procedury administracyjnej w sprawach z zakresu ochrony zabytków
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Postępowanie wyjaśniające
 • Wydanie decyzji administracyjnej

Zjazd w  dniu 4 ONLINE

 • Decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – aspekty procesowe i materialnoprawne – wykładowca K. Dutkowska
 • Decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawane w ramach nadzoru konserwatorskiego – aspekty procesowe i materialnoprawne – wykładowca K. Dutkowska
 • Postępowanie organu II instancji w sprawie rozstrzygnięć wojewódzkich konserwatorów zabytków – wykładowca K. Dutkowska
 • Tryby rektyfikacji decyzji wojewódzkich konserwatorów zabytków – wykładowca J. Brudnicki

Zjazd w dniu 5 ONLINE wykladowca K. Szpanowska

 • Zmiana lub uchylenie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • Wznowienie postępowania konserwatorskiego
 • Stwierdzenie nieważności decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • Wady decyzji wojewódzkich konserwatorów zabytków – warsztaty

Moduł 2

 

Zjazd w dniu 1 (ONLINE) –

 • Organizacja i prowadzenie kontroli – wykładowca M. Pawłowska
 • Środki nadzoru konserwatorskiego – wykładowca M. Pawłowska
 • Administracyjne kary pieniężne – wykładowca A. Bruździak
 • Administracyjne kary pieniężne – wykładowca A. Bruździak

Zjazd w dniu 2 (ONLINE)

 • Ochrona zabytkowej zieleni – wykładowca M. Trzoch
 • Ochrona zabytkowej zieleni – wykładowca M. Trzoch
 • Wywóz zabytków za granicę – wykładowca M. Pawłowska
 • Badania archeologiczne i poszukiwanie zabytków W. Jaskólska

 

Zjazd w dniu 3 (ONLINE)

 • Rola służb konserwatorskich w kształtowaniu krajobrazu – wykładowca A. Fogel
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wprowadzenie – wykładowca A. Fogel
 • Uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- wykładowca A. Rojek
 • Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy – wykładowca A. Rojek

 

Zjazd w dniu 4 (w KSAP)

 • Postępowanie egzekucyjne w sprawach dotyczących decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków – wykładowca Ż. Gwardzińska
 • Status prawnych pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków – wykładowca I. Mikiciuk
 • Przestępczość przeciwko zabytkom – charakterystyka problemu – wykładowca O. Jakubowski
 • Współpraca służb konserwatorskich z organami ścigania – wykładowca K. Zalasińska

 

Zjazd w dniu 5 (w KSAP)  wykładowca A. Gołębicka

 • Budowanie strategii działania i modeli komunikacyjnych w praktyce służb konserwatorskich – warsztaty