Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym

Termin

27-02-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Adresat

• wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w procesie rozpatrywania skarg i wniosków i chcą usystematyzować swoją wiedzę w tym obszarze • pracownicy biur prasowych oraz komórek odpowiedzialnych za informację i/lub kontakty z obywatelami • kadra kierownicza średniego szczebla z komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy obywatelskie

Cele

Pogłębienie wiedzy w zakresie sporządzania odpowiedzi w zakresie skarg i wniosków (w trybie Działu VIII KPA)

Efekty szkolenia

• nabycie umiejętności prawidłowego sporządzania odpowiedzi na skargę • nabycie umiejętności właściwego sporządzania odpowiedzi na wniosek

Program

  1. Konstytucyjne uwarunkowania prawa składania petycji
  2. Adresat skargi i wniosku
  3. Przedmiot skargi
  4. Przedmiot wniosku
  5. Procedura rozpatrywania skargi lub wniosku
  6. Zasady dotyczące skargi w sprawie indywidualnej (art. 233 oraz 234 KPA)
  7. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku
  8. Uznanie skargi za bezzasadną
  9. Udział prasy w rozpatrywaniu skarg i wniosków
  10. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków