Tytuł szkolenia

Przygotowanie do zamknięcia roku 2018. Dochody - przychody, wydatki – koszty na koniec okresu i na przełomie roku budżetowego w nowym planie kont na rok 2018 po likwidacji okresu przejściowego

Termin

03-12-2018

Termin

3.12.2018

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS.

Cele

Podniesienie kwalifikacji w zakresie rzetelnego stosowania zasad rachunkowości oraz praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, w tym w zakresie praktycznego zastosowania nowego opisu konta 640 i likwidacji okresu przejściowego.

Efekty szkolenia

Praktyczne zastosowanie zasady kasowej, zasady memoriałowej i zasady współmierności w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i kosztów w państwowych jednostkach budżetowych oraz rzetelna ich prezentacja w sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Program

  • Zasady pomiaru zdarzeń i operacji gospodarczych w rachunkowości budżetowej –  zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich znaczenie praktyczne
  • Dochody budżetowe – zasady wyceny i zasady księgowania
  • Wydatki budżetowe – zasady wyceny i zasady księgowania
  • Przychody księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania
  • Koszty księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania
  • Grupowanie przychodów i kosztów – zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, w tym z zadań zleconych, działalności operacyjnej pozostałej (w tym działalności nadzwyczajnej), działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym i podatkiem VAT
  • Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – szczególna rola konta 840 i 640 w roku 2018 po likwidacji okresu przejściowego
  • Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” w roku 2018
  • Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty w sprawozdawczości  finansowej na przełomie roku budżetowego i na dzień 31.12.2018 – zakres danych wykazywanych w nowym załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” po likwidacji okresu przejściowego
  •