Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - szkolenie centralne

Czas trwania

18-19.06.2018

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku

Liczba uczestników

16

Adresat

Członkowie korpusu służby cywilnej wykonujący zadania związane z dostępem do danych osobowych, zatrudnieni w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich.

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie członków korpusu służby cywilnej z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Szkolenie umożliwi prawidłowe i odpowiednie przygotowanie urzędników i pracowników służby cywilnej do wdrożenia nowych przepisów i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

 

Efekty szkolenia

Znajmość wybranych przepisów RODO, zrozumienie ich stosowania w praktyce, szczególnie w kontekście nowych obowiązków.

Program

I dzień 

  • zmiany w przepisach o ochronie danych (m.in. przyczyny, cel, konsekwencje)
  • aktualny stan prac legislacyjnych dot. RODO w Polsce
  • zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny przepisów RODO 
  • zmiany odnośnie podstawowych definicji 
  • zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście obowiązków administratora danych 
  • przesłanki przewarzania danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego 
  • obowiązkowe informacje przekazywane przy zbieraniu danych 
  • prawa osób, których dane dotyczą 
  • podmiot przewarzający – nowe zasady powierzenia 

II dzień 

  • inspektor ochrony danych osobowych (usytuowanie organizacyjne w urzędzie, zakres obowiązków, konflikt interesów)
  • zabezpieczenie danych – podejście oparte na analizie ryzyka (m.in. zmiany dot. procedur wewnętrznych i nadawania upoważnień, oświadczenia dla pracowników)
  • ocena skutków dla ochrony danych (m.in. kto i kiedy ma ją przeprowadzić, cel i metodologia) 
  • obowiązkowa notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych 
  • niezależny organ nadzorczy  
  • sankcje i odpowiedzialność