Tytuł szkolenia

PRINCE2® Foundation (v. 2017) – zarządzanie projektami – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

08-04-2019, 09-04-2019, 10-04-2019

Termin

8-10.04.2019

Czas trwania

27 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) w tym egzamin, godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2®

Cele

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.

Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.

Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.

Efekty szkolenia

 • nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu
 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami
 • zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®
 • poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®
 • poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®

Program

 • Przegląd metodyki PRINCE2
 • Temat Organizacja
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Plany
 • Temat Jakość
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2 Foundation
 • Egzamin na poziomie Foundation

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań; czas trwania egzaminu wynosi 60 minut; próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów).