Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Prawo prasowe i system licencjonowania praw autorskich

Termin

15-04-2015, 16-04-2015

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, analiza przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Adresat

• rzecznicy prasowi urzędów i pracownicy biur prasowych • kadra kierownicza urzędów zainteresowana tematyką praw autorskich, zaangażowana w kontakty z mediami • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. informację i promocję • pracownicy komórek organizacyjnych zaangażowanych w projektowanie umów przewidujących przeniesienie praw autorskich do utworów lub licencji itp.

Cele

Wskazanie podstawowych zagadnień, z jakimi spotyka się w zakresie prawa prasowego i autorskiego kadra zarządzająca urzędów wraz ze wskazaniem zasad korzystania z odpowiednich rozwiązań prawnych

Efekty szkolenia

• poszerzenie wiedzy z zakresu prawa prasowego i autorskiego • wskazanie podstawowych problemów, z jakimi spotyka się praktyka • przydatność omawianych przepisów w pracy urzędów

Program

1. Podstawowe przepisy ustawy Prawo prasowe, przydatne w pracy:

 • obowiązek udzielania informacji prasie i podstawy odmowy
 • obowiązki dziennikarzy
 • ochrona prywatności
 • zasada autoryzacji wypowiedzi
 • korzystanie z instytucji sprostowań
 • odpowiedzialność prasy

2. Podstawowe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 • definicja utworu
 • wyłączenia spod ochrony dokumentów urzędowych
 • utwory tworzone w ramach obowiązków pracowniczych i poza nimi
 • dobra osobiste i majątkowe twórcy i autorsko uprawnionego
 • dostęp osób trzecich do utworów chronionych
 • umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne
 • konstrukcja postanowień
 • znaczenie pól eksploatacji
 • odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osobistych i majątkowych