Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Prawo pracy w urzędzie

Termin

12-10-2015, 13-10-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne warsztaty, rozwiązywanie kazusów, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Adam Malinowski

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • osoby dokonujące w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy
 • wszystkie osoby zainteresowane prawem pracy w urzędach i praktycznymi aspektami jego stosowania

Cele

 • poprawa znajomości prawa pracy w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kontrowersyjnych i nietypowych
 • pogłębienie znajomości prawa pracy, a także procedur dotyczących zatrudnienia i jego przebiegu

Efekty szkolenia

 • pogłębienie znajomości prawa pracy i konsekwencji płynących ze stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu prawa pracy
 • nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa

Program

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Modyfikacje stosunku pracy na gruncie ustawy o służbie cywilnej
 • Tryby i sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
 • Szczególna ochrona zatrudnienia
 • Dokumentacja pracownicza
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Świadczenia związane z pracą
 • Oceny w służbie cywilnej
 • Urlopy pracownicze
 • Odprawy i ustawa o zwolnieniach grupowych
 • Postępowanie przed sądem pracy
 • Polecenia służbowe w praktyce
 • Rozwiązywanie kazusów dotyczących omówionej problematyki