Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Prawo pracy w praktyce - urlopy uprawnienia rodzicielskie akta osobowe

Termin

19-12-2018

Termin

19.12.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej. 
 • Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami kadrowo-płacowymi będą mogły poznać nowe przepisy, ugruntować swoją wiedzę, zweryfikować poprawność własnej interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania.
 • Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach jak również w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych.

Cele

Ukazanie najnowszych zmian w prawie pracy oraz przypomnienie i przedstawienie najważniejszych przepisów prawa pracy niezbędnych w codziennej pracy, z uwzględnieniem wskazówek jak unikać najczęściej popełnianych błędów. 
Ugruntowanie i aktualizacja wiedzy prawnej wynikającej z dotychczasowej praktyki oraz wskazanie najważniejszych zagrożeń wynikających z niestosowania przepisów prawa pracy jest potrzebne każdemu specjaliście. 
W 2016 roku weszły w życie ważne zmiany przepisów prawa pracy, m.in. w zakresie uprawnień rodzicielskich i zawierania umów terminowych co powoduje nowe obowiązki po stronie pracodawcy, które warto znać i na bieżąco przygotować się do tego, co dodatkowo pracodawca musi realizować jako strona stosunku pracy. W 2018 roku planowane są kolejne zmiany jako początek rewolucji w prawie pracy, zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy.

Efekty szkolenia

 • Rozróżnienie umów o pracę
 • Prawidłowe nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz urlopu pracowniczego  związanego z rodzicielstwem

Program

 • Różne umowy o pracę – cechy charakterystyczne:
 • Umowa na okres próbny.
 • Umowa na czas określony.
 • Umowa na czas nieokreślony.
 • „Umowa na zastępstwo.”
 • Wzory umów.
 • Różne umowy o pracę, ale takie same okresy wypowiedzenia, czyli jak ustalać prawidłową długość okresu wypowiedzenia umów terminowych po nowelizacji Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r. 
 • Jak realizować obowiązki pracodawcy po 1 września 2016 roku.
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę:
 • Jak wybrać najlepszy sposób rozwiązania umowy o pracę?
 • Czy porozumienie stron jest najbardziej bezkonfliktową formą rozstania się z pracownikiem?
 • Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych.
 • Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę:
 • Na czas określony i okres próbny i okres zastępstwa – bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Na czas nieokreślony – przy zachowaniu i bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Czym różni się wygaśnięcie umowy o pracę od rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta?
 • Kto i kiedy jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Jak przygotowywać i wręczać wypowiedzenie umowy pracownikowi?
 • Urlopy wypoczynkowe w praktyce:
 • Nabywanie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych.
 • Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na pełny i niepełny etat.
 • Wykorzystanie urlopu bieżącego i zaległego a urlop na żądanie.
 • Dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego.
 • Urlop w trakcie okresu wypowiedzenia.
 • Uprawnienie pracownicze związane z rodzicielstwem – urlop macierzyński i urlop rodzicielski – zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania.
 • Kto ma uprawnienia do urlopów „rodzicielskich” po nowelizacji Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r.?
 • W jaki sposób skorzystać z uprawnień – dokumentacja, termin wnioskowania?
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w zakładzie pracy, który urlopu udzielił oraz z pracą w innym zakładzie pracy a proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego.
 • Uprawnienia dla osób nie będących pracownikami.
 • Urlop wychowawczy po nowelizacji w praktyce:
 • Jak dokumentować udzielanie urlopu wychowawczego?
 • W jakim terminie pracownik może złożyć/wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?
 • Na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?
 • W jaki sposób i kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem korzystającym/powracającym z urlopu wychowawczego?
 • Z jakiej ochrony i jak długo korzysta pracownik mający prawo do urlopu wychowawczego?
 • Urlop ojcowski w praktyce:
 • Prawo do urlopu ojcowskiego i długość urlopu.
 • Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w dwóch częściach.
 • Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego.
 • Więcej niż jeden stosunek pracy a prawo do urlopu ojcowskiego.
 • Termin wnioskowania i niezbędne dokumenty. 
 • Dodatkowe przywileje rodziców:
 • Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka.
 • Przerwy na karmienie.
 • Dni opieki nad dzieckiem do 14-tego roku życia – wg nowych zasad czyli wykorzystywanie w dniach lub w godzinach.
 • Inne zwolnienia dotyczące kobiet w ciąży.
 • Prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego a ochrona zatrudnienia po nowelizacji Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r.
 • Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników wg obecnych i nowelizowanych przepisów.
 • Odpowiedzialność pracodawcy, roszczenia ze stosunku pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów – kontrole PIP, spory sądowe – najciekawsze orzeczenia i stanowiska urzędowe.
 • Nowe uprawnienia PIP – obowiązki pracodawcy i sankcje za nieprzestrzeganie znowelizowanych przepisów.
 • Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.