Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Termin

16-04-2015, 17-04-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe ), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne warsztaty, rozwiązywanie kazusów, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

800.00 PLN

Adresat

• osoby zajmujące kierownicze stanowiska w służbie cywilnej • pracownicy działów ds. kadr • osoby dokonujące w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy • inni pracownicy i urzędnicy służby cywilnej, którzy chcą nabyć wiedzę w obszarze prawa pracy

Cele

• pogłębienie znajomości prawa pracy, a także procedur dotyczących zatrudnienia i jego przebiegu • poprawa znajomości prawa pracy w praktyce

Efekty szkolenia

• Pogłębienie znajomości prawa pracy i konsekwencji płynących ze stosowania przepisów w praktyce • Umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu prawa pracy

Program

 1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 2. Modyfikacje stosunku pracy na gruncie ustawy o służbie cywilnej
 3. Szczególna pozycja i odpowiedzialność osób zajmujących kierownicze stanowiska w urzędach
 4. Obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska (szkolenie, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, przeciwdziałania lobbingowi itp.)
 5. Tryby i sposoby rozwiązywania umów o pracę
 6. Odpowiedzialność pracownicza
 7. Oceny w służbie cywilnej
 8. Urlopy pracownicze
 9. Postępowanie przed sądem pracy
 10. Ocena podwładnych i skuteczne zarządzanie zespołem pracowników
 11. Polecenia służbowe w praktyce
 12. Rozwiązywanie kazusów dotyczących omówionej problematyki