Tytuł szkolenia

Prawo ochrony danych osobowych (RODO)

Termin

19-11-2019

Termin

19.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza i pracownicy działów kadr, skarg, administracyjnych i innych związanych z dostępem do danych osobowych
 • legislatorzy, radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu
 • osoby odpowiadające za ochronę danych osobowych 

Cele

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dot. unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Efekty szkolenia

 • wiedza, jakie informacje podlegają ochronie
 • rozróżnianie sytuacji udostępniania danych od ich powierzenia
 • umiejętność redagowania klauzuli informacyjnej
 • identyfikacja, kiedy dochodzi do naruszenia ochrony danych i jak się w takiej sytuacji należy zachować 

Program

 

Program uwzględnia najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Najważniejsze zmiany wynikające z RODO – ich przyczyny i cel
 • Zakres informacji chronionych na podstawie RODO (m.in. służbowe dane kontaktowe, informacje o przedsiębiorcach, monitoring)
 • Zasady przetwarzania danych (m.in. okresy przechowywania danych, dopuszczalne kategorie zbieranych danych)
 • Zmiany w zakresie podstaw prawnych zbierania i dalszego przetwarzania danych
 • Udostępnienie danych a ich powierzenie (m.in. kiedy konieczna jest umowa powierzenia, jak weryfikować podmioty przetwarzające, obowiązkowe elementy umowy, zamówienia publiczne)
 • Obowiązkowe informacje przekazywane przy zbieraniu danych (m.in. kogo, jak i o czym należy informować, przykładowe klauzule)
 • Prawa osób, których dane dotyczą – prawo dostępu do danych,  prawo do kopii danych a KPA, prawo do bycia zapomnianym a obowiązek archiwizacji w sektorze publicznym
 • Obowiązkowa notyfikacja dot. naruszenia ochrony danych do organu nadzoru i osób, których dane dotyczą (co, kiedy i komu zgłaszać)
 • Inspektor ochrony danych - rola, status, zadania, współpraca
 • Kontrola organu nadzoru i sankcje
 • Wdrożenie RODO w sektorze publicznym – najczęściej popełniane błędy